Nhóm nghiên cứu

KS. Ngô Đức Hoàng Sơn

6 tháng trước

Federated Learning, XAI, Intrusion Detection System, Malware Detection

Đọc tiếp >>>

KS. Ngô Khánh Khoa

1 năm trước

Web application security ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

CN. Nguyễn Hữu Quyền

1 năm trước

Adversarial learning/AI security (GANs – attacks targeting ML models) & AI Privacy (federated learning & homomorphic encryption) ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

KS. Tô Trọng Nghĩa

1 năm trước

Windows Security Malware Analysis and Detection ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

KS. Đoàn Minh Trung

1 năm trước

Android Security Malware Analysis and Detection Digital Forensics ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

ThS. Nghi Hoàng Khoa

5 năm trước

Android Security Malware Analysis and Detection Web application security Wireless Security ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

5 năm trước

Software Defined Networking ML for CyberSecurity Assembly  

Đọc tiếp >>>

ThS. Đỗ Hoàng Hiển

6 năm trước

Quản trị và bảo mật mạng Software Defined Networking (SDN) Blockchain Virtualized Environment/Cloud Computing

Đọc tiếp >>>

TS. Nguyễn Tấn Cầm

6 năm trước

Malware analysis Sandbox techniques for malware analysis Data leakage detection in Android apps Network security Machine Learning in Malware detection Digital Forensics IoT Security

Đọc tiếp >>>

ThS. Phan Thế Duy

6 năm trước

Software Security Blockchain Digital forensics Network Security Cyber Deception Intrusion Detection System (IDS) Malware Detection and Analysis Machine Learning-based Cybersecurity Adversarial Machine Learning (Machine Learning Security) Private Machine Learning (Federated Learning)

Đọc tiếp >>>