Các hội nghị uy tín

về An toàn thông tin

Top ranking security conferences

Thông tin chung về xếp hạng hội nghị

Các hội nghị uy tín được sắp xếp dựa trên chỉ số CIF (Conference Impact Factor). Hội nghị có chỉ số CIF càng cao thì độ uy tín và yêu cầu về công trình được công bố càng cao.

CIF = 1 / (AR + CR + PR)

Trong đó:

          AR = Số bài báo được chấp nhận/ Tổng số bài nộp

          CR = Số bài báo được chấp nhận/ Số lượng đăng ký tham gia

          PR = Số bài báo được chấp nhận/ Số citations

Danh sách các hội nghị uy tín về An toàn thông tin

Cập nhật: 2017

Xếp hạng
Tên hội nghị
CIF
AR
CR
PR
1
S&P - IEEE Symposium on Security and Privacy
3.79
12.6%
4.6%
9.2%
2
USENIX Security Symposium - USENIX Security Symposium
3.21
16.2%
5.4%
9.6%
3
ACM CCS - Computer and Communications Security
2.58
18%
4.6%
16.1%
4
EUROCRYPT - Theory and Application of Cryptographic Techniques
2.55
21.8%
6%
11.4%
5
NDSS - Network and Distributed System Security Symposium
2.41
16.8%
4.9%
19.8%
6
Crypto
2.39
22.7%
5.6%
13.5%
7
CHES - Cryptographic Hardware and Embedded Systems
2.31
24.2%
10.4%
8.7%
8
ACSAC - Annual Computer Security Applications Conference
1.99
20.1%
11.6%
18.6%
9
Asiacrypt
1.98
20%
9.4%
21.1%
10
RAID - Recent Advances in Intrusion Detection
1.73
25.7%
14.3%
17.9%