Biểu mẫu báo cáo nghiên cứu

Một số biểu mẫu báo cáo, dùng cho báo cáo kết quả nghiên cứu tại PTN ATTT:

Sinh viên sử dụng các biểu mẫu sau trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu tại PTN An toàn thông tin.

A. Mẫu thống kê, phân tích tài liệu bài báo khoa học

Sinh viên dùng mẫu này để quản lý các tài liệu, ghi chú các điểm chính trong các tài liệu khoa học liên quan tới đề tài nghiên cứu.

Tham khảo tại: Excel-Template-Research-Survey-E81


B. Mẫu slide báo cáo nghiên cứu

Sinh viên dùng trong báo cáo tiến độ Đồ án chuyên ngành, Nghiên cứu khoa học (NCKH), Khóa luận.

Link tham khảo: seminar-Research_E81_inseclab_official_template

C. Mẫu slide Khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên dùng mẫu slide này trong báo cáo tổng kết Khóa luận tốt nghiệp.

Link tham khảo: KLTN_E81_inseclab_template - Copy.pptx


D. Biểu mẫu thuyết trình hội nghị Khoa học quốc tế (Conference)

***Lưu ý: Đăng nhập bằng tài khoản UIT-Microsoft-OneDrive để xem nội dung. Các mẫu báo cáo trên tương ứng với các Hội nghị quốc tế SoICT, ISCIT, RIVF. Sinh viên, học viên cao học tùy chỉnh cho phù hợp với hội nghị.

E. Cách viết bài báo khoa học (Science Paper)

Tham khảo hướng dẫn cơ bản tại đây: Science Paper Writing Guide

F. Mẫu slide thuyết trình của UIT:

Link tham khảo: Template giới thiệu Trường | Phòng Quan hệ đối ngoại (uit.edu.vn)

(PTN ATTT)