Hình ảnh tham gia hội nghị

2019

Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2019

Hội nghị quốc tế SoICT 2019

Hội nghị quốc tế ICCNS 2019

Hội nghị quốc tế ICCT 2019

Hội nghị quốc tế INISCOM 2019

Hội nghị quốc tế ICCAI 2019

2018

Hội nghị quốc tế SoICT 2018

Hội thảo quốc gia Các vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin SoIS 2018

Hội nghị quốc tế NICS 2018

2017

Hội nghị quốc tế ICCSN 2017

2019

Hội nghị quốc tế NICS 2019