Đề tài – Dự án nghiên cứu khoa học

Cập nhật: 03.2023

Ghi chú: danh sách này bao gồm các đề tài NCKH đã được duyệt hoặc đã thực hiện và hoàn tất nghiệm thu

STT Đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Năm Tình trạng

Ghi chú: danh sách này bao gồm các đề tài NCKH Sinh viên đã được trường duyệt hoặc đã thực hiện và hoàn tất nghiệm thu

STT Đề tài Chủ nhiệm Năm Tình trạng

Ghi chú: danh sách này bao gồm các đề tài Khóa luận tốt nghiệp có chủ đề liên quan đến ngành An toàn thông tin đã được các nhóm Sinh viên thực hiện với các GVHD tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin qua các năm từ 2016-2021

STT Đề tài Nhóm SV thực hiện Năm Tình trạng