Giới thiệu

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin được thành lập theo Đề án 99 của Chính phủ về "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"  từ năm 2015.

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin (UIT InSec Lab) là một môi trường nghiên cứu, thực nghiệm chuyên dụng dành cho các nghiên cứu về an toàn thông tin,  hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu viên tham gia vào các hoạt động liên quan đến an toàn thông tin trên các hệ thống mạng với các tài nguyên máy tính, môi trường thực nghiệm, cũng như các dịch vụ ứng dụng được kiểm soát, mà không ảnh hưởng đến các môi trường mạng khác.

Cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm bao gồm hệ thống server mạnh mẽ với nhiều cơ chế phân phối, xử lý dữ liệu đa dạng và các dịch vụ về an toàn thông tin.

UIT InSec Lab hướng đến việc cung cấp một nền tảng hỗ trợ và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nghiên cứu viên trong môi trường học thuật, chính phủ điện tử và doanh nghiệp. Hệ thống phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng của Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin được đặt lại Phòng E8.1 (tòa nhà E) và Data Center (tòa nhà A) - UIT.

Cộng tác