Nhân sự

TS. Phạm Văn Hậu

Trưởng Phòng thí nghiệm

An ninh thông tin (ANTT) mạng và hệ thống

ANTT liên quan đến Xử lý dữ liệu lớn trên Cloud

ThS. Phan Thế Duy

Nghiên cứu viên

  • Giảng dạy An toàn thông tin
  • An toàn thông tin trong Software Defined networking (SDN)
  • Ảo hóa mạng

ThS. Nguyễn Tấn Cầm

Nghiên cứu sinh

An toàn thông tin trong di động

Network security

Nghi Hoàng Khoa

Android Security

Đỗ Thị Thu Hiền

Nghiên cứu viên

An toàn thông tin trong SDN

Đỗ Hoàng Hiển

Nghiên cứu viên

  • Cybersecurity Training
  • Security with Virtualization
  • SDN Security and Deployment