Nhân sự

TS. Phạm Văn Hậu

 • Trưởng Phòng thí nghiệm
 • An ninh thông tin (ANTT) mạng và hệ thống
 • ANTT liên quan đến Xử lý dữ liệu lớn trên Cloud

ThS. Phan Thế Duy

 • Software Security
 • Blockchain
 • Digital forensics
 • Network Security
 • Cyber Deception
 • Intrusion Detection System (IDS)
 • Malware Detection and Analysis
 • Machine Learning-based Cybersecurity
 • Adversarial Machine Learning (Machine Learning Security)
 • Private Machine Learning (Federated Learning)

TS. Nguyễn Tấn Cầm

 • Malware analysis
 • Sandbox techniques for malware analysis
 • Data leakage detection in Android apps
 • Network security
 • Machine Learning in Malware detection
 • Digital Forensics
 • IoT Security

ThS. Đỗ Hoàng Hiển

 • Quản trị và bảo mật mạng
 • Software Defined Networking (SDN)
 • Blockchain
 • Virtualized Environment/Cloud Computing

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

 • Software Defined Networking
 • ML for CyberSecurity
 • Assembly

 

ThS. Nghi Hoàng Khoa

 • Android Security
 • Malware Analysis and Detection
 • Web application security
 • Wireless Security
 • ML/DL for Security
 • Generative Adversarial Networks (GANs)

KS. Đoàn Minh Trung

 • Android Security
 • Malware Analysis and Detection
 • Digital Forensics
 • ML/DL for Security
 • Generative Adversarial Networks (GANs)

KS. Tô Trọng Nghĩa

 • Windows Security
 • Malware Analysis and Detection
 • ML/DL for Security
 • Generative Adversarial Networks (GANs)

CN. Nguyễn Hữu Quyền

 • Adversarial learning/AI security (GANs - attacks targeting ML models) & AI Privacy (federated learning & homomorphic encryption)
 • ML/DL for Security
 • Generative Adversarial Networks (GANs)

KS. Ngô Khánh Khoa

 • Web application security
 • ML/DL for Security
 • Generative Adversarial Networks (GANs)

Lê Khắc Tiến

ANTN2016

Nguyễn Bá Tuân

ANTN2016

Hoàng Hiệp

ANTN2016

Nguyễn Bá Khánh

ANTT2014

Huỳnh Phú Quí

ANTN2015

Nguyễn Ngọc Hải Âu

ANTT2014

Nguyễn Văn Vượng

ANTT2014

Phan Đặng Trúc Quyên

ANTT2016

Thạch Cảnh Nhựt

ANTT2016

Cao Phan Xuân Quí

ANTN2017