Xây dựng mô hình máy ảo ngăn chặn các kĩ thuật phát hiện máy ảo

RESEARCH CREW
15:50 01/09/2021

Building a virtual machine that bypass detect virtual machine techniques

Phạm Xuân AnAn Văn Hiếu

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng