Xây dựng chương trình thực thi giả lập tập tin PE để thực hiện phân tích động mã độc trên Windows.

RESEARCH CREW
9:54 18/07/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng