wannaShare | Writeups Hack.lu CTF 2021 | Crypto

PHAPHA_JIàN
23:23 08/11/2021

CLB An toàn Thông tin Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com hoặc inseclab@uit.edu.vn và fanpage: fb.com/inseclab.

lttn


SILVER WATER INDUSTRIES

Challengge

Đầu tiên mình nc vào server thử

Chẳng tháy nói gì, chỉ hiện lên 1 số nào đó và 20 mảng mỗi mảng lại có 8 con số

OK báy giờ mình sẽ đọc source

package mainimport (  "bufio"  "crypto/rand"  "fmt"  "math"  "math/big"  "os")func genN() *big.Int {  var p *big.Int  var q *big.Int  var err error  for {    p, err = rand.Prime(rand.Reader, 64)    if err != nil {      panic(err)    }    res := new(big.Int)    if res.Mod(p, big.NewInt(4)); res.Cmp(big.NewInt(1)) == 0 {      break    }  }  for {    q, err = rand.Prime(rand.Reader, 64)    if err != nil {      panic(err)    }    res := new(big.Int)    if res.Mod(q, big.NewInt(4)); res.Cmp(big.NewInt(3)) == 0 {      break    }  }  N := new(big.Int)  N.Mul(p, q)  return N}func genX(N *big.Int) *big.Int {  for {    x, err := rand.Int(rand.Reader, N)    if err != nil {      panic(err)    }    g := new(big.Int)    g.GCD(nil, nil, x, N)    if g.Cmp(big.NewInt(1)) == 0 {      return x    }  }}func encryptByte(b uint8, N *big.Int) []*big.Int {  z := big.NewInt(-1)  enc := make([]*big.Int, 8)  for i := 0; i < 8; i++ {    bit := b & uint8(math.Pow(2, float64(7-i)))    x := genX(N)    x.Exp(x, big.NewInt(2), N)    if bit != 0 {      x.Mul(x, z)      x.Mod(x, N)    }    enc[i] = x  }  return enc}func generateRandomString(n int) string {  const letters = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-"  ret := make([]byte, n)  for i := 0; i < n; i++ {    num, err := rand.Int(rand.Reader, big.NewInt(int64(len(letters))))    if err != nil {      panic(err)    }    ret[i] = letters[num.Int64()]  }  return string(ret)}func main() {  N := genN()  token := []byte(generateRandomString(20))  fmt.Println(N)  for _, b := range token {    fmt.Println(encryptByte(uint8(b), N))  }  fmt.Println("")  reader := bufio.NewReader(os.Stdin)  input, err := reader.ReadString('\n')  if err != nil {    panic(err)  }  input = input[:len(input)-1]  if string(token) == input {    fmt.Println("flag{<YOUR_FLAG_HERE>}")  }}

Vì không quen với go nên mình đọc bài này hơi lâu :((

Để dễ hình dung thì:

flow của đề như sau:

Như vậy thì số đầu tiên nhận được khi nc vào server chính là N`, 20 mảng phía sau chính là 20 két quả sau khi encrypt của các kí tự trong `token

OK vậy giờ muốn recover lại được token, mình cần phải biết hàm encrypt() nó làm gì :

Để dễ nhìn mình viết lại hàm encrypt() bằng python như sau

def encryptByte(b,N):  z=-1  enc=[]  for i in range(8):    bit=ord(b) & pow(2,7-i)    x=genX(N)    x=pow(x,2,N)    if bit!=0:      x=(x*z)%N    enc.append(x)  return enc

Nhìn vào dễ dàng thấy được các giá trị trong mảng trả về tương ứng với vị trí các bit trong b và sẽ có 2 trường hợp:

Vậy giả sử nếu chúng ta có thể xác đinh được số nào là căn bậc 2 modulo N thì từ đó có thể dễ dàng suy ra được bit của b tại vị trí đó :d -> jacobi symbol :D

from sock import *from gmpy2 import *p=Sock('flu.xxx', 20060)n=int(p.recvline())print(f"N: {n}")def filter(s):  arr=[]  s=s.split(b' ')  for i in range(len(s)):    if i==0:      tmp=s[i][1:]      arr.append(int(tmp))    elif i==7:      tmp=s[i][:-2]      arr.append(int(tmp))    else:      arr.append(int(s[i]))  print(arr)  return arrdef decrypt(nums):  arr=[]  for num in nums:    if jacobi(num,n)==1:      arr.append(0)    else:      arr.append(1)  return chr(int("".join([str(x) for x in arr]),2)) token=''for _ in range(20):  arr=p.recvline()  arr=filter(arr)  token+=decrypt(arr)  print(token)print(p.recvline())p.sendline(token)print(p.recvline())


WHATTHEHECC

Challenge

#!/usr/bin/env python3import sysimport shleximport subprocessfrom Cryptodome.PublicKey import ECCfrom Cryptodome.Hash import SHA3_256from Cryptodome.Math.Numbers import Integerimport time # utildef run_cmd(cmd):  try:    args = shlex.split(cmd)    return subprocess.check_output(args).decode('utf-8')  except Exception as ex:    return str(ex)def read_message():  return sys.stdin.readline()def send_message(message):  sys.stdout.write('### {0}\r\n>'.format(message))  sys.stdout.flush()# crypto stuffdef hash(msg):  h_obj = SHA3_256.new()  h_obj.update(msg.encode())  return Integer.from_bytes(h_obj.digest())def setup(curve):  key = ECC.generate(curve=curve),  return keydef blind(msg, pub):  r = pub.pointQ * hash(msg)  return rdef sign(r, key):  r_prime = r * key.d.inverse(key._curve.order)  date = int(time.time())  nonce = Integer.random_range(min_inclusive=1,max_exclusive=key._curve.order)  z = f'{nonce}||{date}'  R = r_prime + (key._curve.G * hash(z))  s = (key.d - hash(z)) % key._curve.order  # return (R, s, z)  # we can not give away z or this is unsafe: x = s+h(z)  return R, sdef verify(msg, sig, pub):  R, s = sig  if s in [0,1,''] and s > 0:    return False  tmp1 = s * pub._curve.G  tmp2 = - pub.pointQ   tmp3 = tmp2 + R  return tmp1 + tmp3 == hash(msg) * pub._curve.G## ok ok here we godef main():  while True:    send_message('Enter your command:')    cmd = read_message().strip()    if cmd == 'sign':      send_message('Send cmd to sign:')      cmd = read_message().strip()      if(cmd in ['id', 'uname', 'ls', 'date']):        r = blind(cmd, pubkey)        sig = sign(r, key)        send_message(f'Here you go: {sig[0].x}|{sig[0].y}|{sig[1]}|{cmd}')      else:        send_message('Not allowed!')    elif cmd == 'run':      send_message('Send sig:')      sig = read_message().strip()      tmp = sig.split('|')      if len(tmp) == 4:        x = int(tmp[0])        y = int(tmp[1])        s = int(tmp[2])        c = tmp[3]        sig = (ECC.EccPoint(x, y, curve='P-256'), s)        if(verify(c, sig, pubkey)):          out = run_cmd(c)          send_message(out)        else:          send_message('Invalid sig!')      else:        send_message('Invalid amount of params!')    elif cmd == 'show':      send_message(pubkey)    elif cmd == 'help':      send_message('Commands: exit, help, show, run, sign')    elif cmd == 'exit':      send_message('Bye :) Have a nice day!')      break    else:      send_message('Invalid command!')if __name__ == '__main__':  key = setup('P-256')  pubkey = key.public_key()  main()

1 Bài ECC cho phép chúng ta run các command nếu có được các signature của command ấy

Đề cũng cho sẵn chúng ta signature của 4 command 'id', 'uname', 'ls', 'date'

Như vậy có thể thấy nếu muốn flag thì ta phải có signature của các command đọc flag :D cat flag chẳng hạn

Ban đầu mình chú ý tới các dòng

date = int(time.time())nonce = Integer.random_range(min_inclusive=1,max_exclusive=key._curve.order)z = f'{nonce}||{date}'

Nhìn vào mình nghĩ ngay tới bias nonce và trong đầu mình kiểu : "Thấy mẹ ròi, lại lattice ?"

Nhưng sau 1 lúc xem kĩ thì mình thấy lúc tính server sử dụng SHA(z) để tính và SHA(z) cùng với order của curve cũng là 256 bit nên mình nghĩ chắc không phải (hoặc có lẽ phải nhưng mình không nhìn ra :(( )

Lúc này mình tìm đến nhưng chổ khác và mình thấy bài này không khó như mình tưởng :v

Nhìn vào hàm sign``verify

Giả sử pubkey là G là secret là d và Q = d*G và z sinh ra từ 3 dòng ở trên

Ví dụ ta muốn sign 1 message m, server sẽ làm như sau:

Signaturec sẽ có dạng R(x)|R(y)|S|m

Ok bây giờ mình sẽ forge signature của cat flag` từ signature của `ls

Từ server mình sẽ có được signatrue của ls, tức là mình đã có được các tham số sau:

Vì công thức verify chỉ tính

Nên vế phải ta hoàn toàn tính được

vậy nhiệm vụ là cần tìm R vs S mới sao cho

Vì vế phải của cả 2 signature ta đề có thể tính được nên ta cũng sẽ tính được giá trị X sao cho:

Vậy lúc này

Hiểu đơn giản thì ta chỉ cần signature của ls` + X là sẽ có được signature của `cat flag

Vậy đơn giản mình chỉ cần giữ nguyên S và lấy R của ls công với điểm X vừa tính ra được, submit lại và get flag :))

Easy đúng hong :hihi

Hơi lười nên mình chỉ viết lại hàm forge thôi, sau đó nhâp tay lên server :(((

import sysimport shleximport subprocessfrom Cryptodome.PublicKey import ECCfrom Cryptodome.Hash import SHA3_256from Cryptodome.Math.Numbers import Integerimport time def hash(msg):  h_obj = SHA3_256.new()  h_obj.update(msg.encode())  return Integer.from_bytes(h_obj.digest())pub = ECC.EccPoint(107574022577513940130512558465327060873205787310786847006619945778082812216463, 15916275444594839428821372321428173508356064540350757394782660883693060315776,curve='P-256')def forge(x,y,s):  R=ECC.EccPoint(x, y, curve='P-256')  target=hash('ls') * pub._curve.G  tmp1 = s * pub._curve.G  tmp3=target+(-tmp1)  new_target=hash('cat flag') * pub._curve.G  x=new_target+(-target)  new_tmp1=new_target+(-tmp3)  Q=tmp3+(-R)  r=R+x  return r.x,r.y,s

PS: Mình nghĩ có lẻ đây không là cách giải mong muốn của tác giả ?

TIN LIÊN QUAN
✨ Bạn là sinh viên mới vào trường, bạn có niềm đam mê đặc biệt đối với bảo mật và an ninh mạng, bạn muốn thử sức mình với những thử thách khó nhằn, vậy thì đây là cuộc thi dành cho bạn. 🔥 𝐖𝐀𝐍𝐍𝐀𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇𝐌𝐀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟑 là một cuộc...
Chào các bạn yêu thích nghiên cứu và công nghệ thông tin! Sau sự thành công của WannaResearch Episode 06, chúng tôi xin trân trọng thông báo về sự trở lại của chuỗi sự kiện nghiên cứu uy tín với Episode 07: "Audio Deepfake Detection." Buổi seminar này sẽ mang...
CLB An toàn Thông tin Wanna.W^n chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com hoặc inseclab@uit.edu.vn và fanpage: fb.com/inseclab Cám ơn các thành viên Wanna.W^N @InSecLab đã đóng...