Tăng cường tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng tác quyền âm nhạc bằng Blockchain

HIEN DO
1:08 21/07/2019
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng