Tăng cường khả năng phát hiện tấn công bằng mạng sinh đối kháng trong mạng khả lập trình

RESEARCH CREW
12:45 23/09/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng