Tấn công đối kháng dựa trên mô hình đối kháng tạo sinh chống lại hệ thống phát hiện xâm nhập trong mạng SDN

RESEARCH CREW
8:59 20/03/2021
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng