Software-Defined Networking (SDN) Definition

RESEARCH CREW
10:23 22/06/2018

What is SDN? The physical separation of the network control plane from the forwarding plane, and where a control plane controls several devices.

Software-Defined Networking (SDN) is an emerging architecture that is dynamic, manageable, cost-effective, and adaptable, making it ideal for the high-bandwidth, dynamic nature of today’s applications. This architecture decouples the network control and forwarding functions

enabling the network control to become directly programmable and the underlying infrastructure to be abstracted for applications and network services. The OpenFlow® protocol is a foundational element for building SDN solutions.

 

The SDN Architecture is:

DIRECTLY PROGRAMMABLE

Network control is directly programmable because it is decoupled from forwarding functions.

AGILE

Abstracting control from forwarding lets administrators dynamically adjust network-wide traffic flow to meet changing needs.

CENTRALLY MANAGED

Network intelligence is (logically) centralized in software-based SDN controllers that maintain a global view of the network, which appears to applications and policy engines as a single, logical switch.

PROGRAMMATICALLY CONFIGURED

SDN lets network managers configure, manage, secure, and optimize network resources very quickly via dynamic, automated SDN programs, which they can write themselves because the programs do not depend on proprietary software.

OPEN STANDARDS-BASED AND VENDOR-NEUTRAL

When implemented through open standards, SDN simplifies network design and operation because instructions are provided by SDN controllers instead of multiple, vendor-specific devices and protocols.

SDN Architecture
TIN LIÊN QUAN
Giới thiệu công nghệ SDN - NFV trong mạng 5G 5G hay Thế hệ thứ 5 là tên gọi cho thế hệ mạng di động mới nhất cùng với các công nghệ cốt lõi đi kèm trong đó bao gồm điện toán đám mây, SDN, NFV. Một yêu cầu quan trọng...
Trong phần trước của bài viết, chúng ta đã thảo luận một số phương pháp để ước tính số lượng máy chủ và cấu hình (CPU, RAM) cho OpenStack. Trong phần này, sẽ tập trung vào các yêu cầu về kết nối mạng – cách ước tính số lượng NIC...
Phần 1: Máy chủ, CPU và RAM Việc xác định yêu cầu phần cứng cho đám mây OpenStack không phải đơn giản; quá trình phức tạp này bởi khối lượng công việc (workload) và yêu cầu về tính sẵn sàng (availability requirements) của đám mây. Cùng thời điểm, nhiều chủng...