Phương pháp truyền nhận dữ liệu bằng sóng âm vượt qua hệ thống Air-gap

HIEN DO
1:03 21/07/2019
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng