Phát triển ứng dụng hỗ trợ giám sát sự kiện và phản ứng cho hệ thống Snort

RESEARCH CREW
9:53 18/07/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng