Phát triển mô đun tự động xây dựng profile cho tường lửa ứng dụng web Modsecurity

RESEARCH CREW
9:30 18/07/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng