Phát triển công cụ tự động phát hiện lỗ hổng phần mềm qua việc phân tích đánh dấu thông tin (tainting technique)

RESEARCH CREW
9:38 18/07/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng