Phát sinh tự động các mẫu thử dùng để thử nghiệm các hệ thống phát hiện mã độc trên điện thoại Android

HIEN DO
1:00 21/07/2019
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng