Phát sinh dữ liệu tấn công chống lại IDS bằng mô hình đối kháng tạo sinh

RESEARCH CREW
9:50 18/07/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng