Phân tích pháp chứng ứng dụng TikTok nhằm tìm kiếm các bằng chứng số trên điện thoại thông minh Android

RESEARCH CREW
21:35 05/09/2020

Forensics analysis of TikTok application to seek digital artifacts on Android smartphone

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng