Phân tích nguy cơ bảo mật cho firmware Android dựa trên nền tảng điện toán đám mây

RESEARCH CREW
9:32 18/07/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng