NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC ĐÁNH LỪA KẺ TẤN CÔNG VÀ HUẤN LUYỆN LIÊN TỤC TRONG PHÁT HIỆN TẤN CÔNG WEB DỰA VÀO KỸ THUẬT BẪY MẠNG VÀ QUI TRÌNH MLOPS

RESEARCH CREW
13:56 11/01/2023
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng