MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN BLOCKCHAIN VÀ MÃ HOÁ DỰA TRÊN THUỘC TÍNH ĐỂ TRAO ĐỔI DỮ LIỆU Y TẾ

RESEARCH CREW
14:02 11/01/2023
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng