K14 chia sẻ về trải nghiệm chơi CTF năm nhất Đại học kỳ 4: Tìm hiểu và làm quen những bài tập về CTF mảng OSINT

PHAPHA_JIàN
14:26 09/12/2020

Author: St1rr1ng

WHAT IS OSINT?

OSINT FRAMEWORK

Một số dạng OSINT

Thông tin OSINT bao gồm tất cả các nguồn thông tin được tiếp cận công khai. Những thông tin này có thể được thu thập một cách trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bao gồm một số loại thông tin sau:

screenshoot

OSINT TOOLS

Đây chỉ là mốt số ít công cụ mà mình đã từng sử dụng để giải các Challenge Osint. Dưới đây là một số Link với đầy đủ các công cụ tìm kiếm cho mỗi vấn đề mà bạn gặp:

Một số trang web luyện tập OSINT và WriteUp hay.

Sau đây mình sẽ Write Up một số bài của CyberSpace mà mình đã giải được để các bạn có thể hiểu được cách chơi hệ OSINT này nhé. Ok Let's go

1. Challenge gần đây của Cyber Space

OSINT Challenge: Tìm ra nơi tác giả đứng để chụp tấm ảnh này? Gửi kết quả dưới dạng LAT, LONG hoặc Link Google Maps trực tiếp đến địa điểm. screenshoot

Đầu tiên mình Search the web for image sau đó mình tìm thông tin về bức ảnh với từ khóa buiding

screenshoot

Sau khi tìm kiếm không khả thi, mình nhìn lại xem trên bức ảnh có gì đặc biệt không. Nhìn bức ảnh các bạn sẽ thấy tòa nhà nhiều với 3 màu cam, xanh trắng mình liền search google với key orange, green, white buiding Sau đó mình tìm được một bài viết có hình giống như tòa nhà giống mình tìm kiếm: https://www.stanhopeplc.com/projects/central-saint-giles

screenshoot

Sau khi đọc ta có được thông tin địa chỉ tòa nhà The building provides a new public plaza for the Tottenham Court Road area, and is home to one of Google’s London offices. Search google map key Tottenham Court Road area dưới chế độ Satelline tìm kiếm tòa nhà và góc tác giả đứng chụp. Bấm vào tòa nhà tác giả đứng chụp và ta có đáp án là: 51.51730173654459, -0.12462196379354945

screenshoot

2. Một bài khá hay của Cyber Space

OSINT Challenge #53:

siMPSIMpSIMpsiMPSImpSiMpsIMpSiMpsimpSimpSiMPsIMPSImpSImPSImPSImpSiMpsimpSimPSImpSimPSiMPSIMPsImpsiMPsiMPsImPSimpSiMPSImpsiMpSImPsimPSIMPSImpSIMpsImpsiMPSimPSimPSImpSimpSImPSiMPSiMpSImpsiMpSimpSimPSimPsImpSimPsiMPSimPsIMPSIMPsiMpsImpsimPSiMPsImPsIMPSimpSiMPsIMPsIMpSiMpsiMPsIMpsImPSimpsiMPsIMpSIMPsiMpsIMPSImPSIMPSIMPSIMpsImPsImpsiMpsiMpsImpsIMPSiMPSIMPsiMpsIMpsImPSiMPsImPSImpsimPSiMPSImPSiMpsIMpsiMPsiMPsiMpSimPsiMPsIMpSIMPsIMPsImPSiMPsIMpSimPSiMPsImpSiMpSIMPsImpsImpsimpsiMpSiMPsIMpSIMPSimpsimPSImPSImPSImPsImPSImPSiMPSImpsimPSImpsimpSimpsiMpSimPsimPSimpsIMPsimpSImpsiMpSimpSImpsiMPsIMPSIMpsImPsiMPsiMpsimPsImpSimPSIMPSiMpsImpsiMPsiMpSiMpSimpSimpSIMpsiMpsImPSImPsimpsiMPsimPSImpSiMPSImpSIMpSImpSiMpsIMPsiMPsImpSimpSImPsIMPsImpSiMPsiMPsImPsimPSiMpsimpsImPSIMPsImPSimpSIMpSIMpsImpsimPsimpSiMPSImPsIMpsiMpSIMPsiMPsiMpSIMpsImPsIMPSimPsImPSiMpSiMPsIMPSImPSimpSimPSIMpSimpSImpsimpSIMpSIMppsImpsiMPsiMpSiMpSimpSimpSIMpsiMpsImPSImPsimpsiMPsimPSImpSiMPSImpSIMpSImpSiMpsIMPsiMPsImpSimpSImPsIMPsImpSiMPsiMPsImPsimPSiMpsimpsImPSIMPsImPSimpSIMpSIMpsImpsimPsimpSiMPSImPsIMpsiMpSIMPsiMPsiMpSIMpsImPsIMPSimPsImPSiMpSiMPsIMPSImPSimpSimPSIMpSimpSImpsimpSIMpSIMpSImPsimpsIMpSImPsImpsimPSImpSIMPSimPSIMPSimpsimPsimpSIMPSImPsIMpSIMpSiMpSiMPsIMpsIMPSiMpSiMPSImpsiMPSiMpsiMPSIMPsIMpSImpSIMpSIMpSimpSimPsIMpSimpSImpSimPSiMpSimPsiMPsIMPsImpSimpsImPsIMPsIMPSIMpSIMPsimPSIMPsiMPSImpSImpSIMPSiMPsIMpsImpSimPSImpsIMPSImPsImpsImPSImPSImPSImpsiMpSIMPSImpSImpsimPsiMPSIMpsiMpsIMpSiMPsiMPsIMPsimPsIMpSimPSImPsIMpsiMpsIMpsiMpSimpSiMpsIMPSimpsIMPSIMPSiMPsImPSimpsimpsimPSImpsImpSIMpsimPsimpsimpsimpsImpSimpSiMpsimpSiMpsIMpSImPsIMpsImpSImpsimpSiMPsimPSIMPSIMpsimPsImpSImPSiMPSiMpSiMpSiMPSIMPsiMpSimPsiMpSimPSimPsimPsIMPSiMPSImPSImPsimpSimpSiMPsImPsiMpsiMPSImPsiMpsiMPSiMpSImpSimpsIMpsimpSiMpSIMPSiMPSiMPsimPSIMpSIMPSiMPSIMPsimPSiMPsimpsIMPsImPSimPsIMPsIMPSImpSIMPsIMPsiMpSIMPsimPsiMPSiMpSIMpSimPSImpSImpsiMpsiMpSImpSIMpsimpsIMPSIMpsimpSIMpSImpsimPSimPsiMpsiMPsimPsImPsIMpSIMPsImPsIMPSimPsimPsImpSimpsimPsIMpSImPsiMPSiMpSImPSiMpsimPsIMpSimpSiMPsImPsiMPsImpsIMPSiMpSIMPSimPSIMPSImpsImpsIMpsIMpsIMPsIMPSiMPSIMpsImpsImPsImPSImpSimpsImPSiMPSimPsImPSIMPSiMPSimpSImpsImpSimPSimPSiMPSImpSimPsimPsImpsIMPSIMPsimPsIMPsImPsIMPsImpSimPSImPsimpSImPSiMPSImPSImpSiMpSImPSimPsimPSImpSIMpsIMpsimPsimpsIMPsiMPSIMPSIMPSIMpsImpsImPSiMPSimpsIMPsIMPSImpsIMPsiMpsiMPSImpsiMPsImPsimPSiMPSImPSIMPSImPSImPsIMpSIMPSIMPSiMPsiMpSiMPSimPSIMpSimPSImpSIMPsimpsimPSimpSImPSimpSimPSIMpsImpsiMpsimpsiMPsIMpSIMPsImPSimpsiMpsiMpsIMpsImPSiMPSIMPsImpsIMpSIMPsImpsImPsIMpsImpSIMpSImPSIMPSimPSIMPsiMpsiMPsimPSImpsimPSIMpSIMPsimPsIMpsIMpsIMPSimpsIMPsImPSiMpsImpSimpSImPsImpsimpsimPSImPsIMpSIMpsImpsIMPsImpSiMpsImpsiMpsiMpSiMpSImpsiMPsImPSImpsimPsimpsIMPsimPSImpsimPSIMPsiMPSimPSiMPSiMpsIMpSiMpSImPsiMpSIMPSIMpsImpsimpsimpsimpSiMPsiMPsIMPsimpSIMpSIMPSimPsIMpsIMpsImPSimpsIMpSImPsimPsIMPSIMpsimpsimPsImpsimpsImPsImPsimpsiMPSIMPsIMpSiMpSImPsImPsImPsImPsimPSImpsImpsimpsimpSiMpsiMPsiMPsiMpSimPSImpSIMPsIMPSimPsIMpSIMpsiMpSIMpsIMpsimpSIMpSimpsImPsIMpsImpsImPSImPsiMpsiMPSImPSimpSimpSiMPSimPSImPSimpsiMpsIMpsImPsImpSImPsIMPsImPsimpsimPSIMpSimPsImPsiMpSiMpSiMpSIMpsiMpSiMPsimpsImpSiMpSiMPsImPSiMPSimPSIMPsimPsimPsImPsIMpSiMpSiMpsIMpsiMpSimpSimpsiMPSimPsIMPSimpSImpSIMPsiMPSIMPsimpSIMpsiMpSiMpsimPSiMPSimpsImpSimpsiMPsimPsimpsImpSiMpsimpsimPSimpsiMpsIMPSimpsimPSIMPSIMpSiMPsiMPSImPSImPsIMpsImpSiMpSIMpSimpSimPsimPSiMPSimpSiMpSimPSIMPSiMpsIMPsImPSimPSImPsImPsiMPsiMPsIMpSIMpSiMPSimpsiMPsIMPsImPSImPsIMPsImpSiMPsimpSImpSiMpSimPsimPSImPsImpsIMpSimPsiMpSimPSimPSimPSimpSIMpsIMPSImpSIMPsImpsimPSImpsimPSimpSIMPsiMpsiMpsimpsIMpSImpsiMpSIMPSimpSiMPSiMPsIMpSiMpsiMpSimPSimpsimpSimpsImpSiMpsImpSImPsiMpsiMpSimpsiMPSIMpsIMpsimpsIMPSimPSImPSiMPSiMpSIMPsIMpsIMpsiMpsImPsimPsImPsimpsimpsImPsimpsIMPsiMpSiMPSimPsimPsIMpsiMpsIMpsiMPSIMpsIMpSImPsimPSIMpSimPSIMpsiMpSImpSiMPsimpsimpSImPsImpSimPsimpsIMPsImPsiMPSIMpsiMPSIMPSimpSIMPsiMPSimPSiMpsimPsimPSimpSImpsImPsimpSiMpsImPsImpsiMpsimpSimPsiMpSImpsimPsimPsimpsimpsImpsimpSimPsImPSiMpSIMpSiMpsIMpsIMpSiMpSimpsImPSImPsimpsIMpSImPsImpsimPSImpSIMPSimPSIMPSimpsimPsimpSIMPSImPsIMpSIMpSiMpSiMPsIMpsIMPSiMpSiMPSImpsiMPSiMpsiMPSIMPsIMpSImpSIMpSIMpSimpSimPsIMpSimpSImpSimPSiMpSimPsiMPsIMPsImpSimpsImPsIMPsIMPSIMpSIMPsimPSIMPsiMPSImpSImpSIMPSiMPsIMpsImpSimPSImpsIMPSImPsImpsImPSImPSImPSImpsiMpSIMPSImpSImpsimPsiMPSIMpsiMpsIMpSiMPsiMPsIMPsimPsIMpSimPSImPsIMpsiMpsIMpsiMpSimpSiMpsIMPSimpsIMPSIMPSiMPsImPSimpsimpsimPSImpsImpSIMpsimPsimpsimpsimpsImpSimpSiMpsimpSiMpsIMpSImPsIMpsImpSImpsimpSiMPsimPSIMPSIMpsimPsImpSImPSiMPSiMpSiMpSiMPSIMPsiMpSimPsiMpSimPSimPsimPsIMPSiMPSImPSImPsimpSimpSiMPsImPsiMpsiMPSImPsiMpsiMPSiMpSImpSimpsIMpsimpSiMpSIMPSiMPSiMPsimPSIMpSIMPSiMPSIMPsimPSiMPsimpsIMPsImPSimPsIMPsIMPSImpSIMPsIMPsiMpSIMPsimPsiMPSiMpSIMpSimPSImpSImpsiMpsiMpSImpSIMpsimpsIMPSIMpsimpSIMpSImpsimPSimPsiMpsiMPsimPsImPsIMpSIMPsImPsIMPSimPsimPsImpSimpsimPsIMpSImPsiMPSiMpSImPSiMpsimPsIMpSimpSiMPsImPsiMPsImpsIMPSiMpSIMPSimPSIMPSImpsImpsIMpsIMpsIMPsIMPSiMPSIMpsImpsImPsImPSImpSimpsImPSiMPSimPsImPSIMPSiMPSimpSImpsImpSimPSimPSiMPSImpSimPsimPsImpsIMPSIMPsimPsIMPsImPsIMPsImpSimPSImPsimpSImPSiMPSImPSImpSiMpSImPSimPsimPSImpSIMpsIMpsimPsimpsIMPsiMPSIMPSIMPSIMpsImpsImPSiMPSimpsIMPsIMPSImpsIMPsiMpsiMPSImpsiMPsImPsimPSiMPSImPSIMPSImPSImPsIMpSIMPSIMPSiMPsiMpSiMPSimPSIMpSimPSImpSIMPsimpsimPSimpSImPSimpSimPSIMpsImpsiMpsimpsiMPsIMpSIMpsImpsiMPsiMpSiMpSimpSimpSIMpsiMpsImPSImPsimpsiMPsimPSImpSiMPSImpSIMpSImpSiMpsIMPsiMPsImpSimpSImPsIMPsImpSiMPsiMPsImPsimPSiMpsimpsImPSIMPsImPSimpSIMpSIMpsImpsimPsimpSiMPSImPsIMpsiMpSIMPsiMPsiMpSIMpsImPsIMPSimPsImPSiMpSiMPsIMPSImPSimpSimPSIMpSimpSImpsimpSIMpSIMpSImPsimpsIMpSImPsImpsimPSImpSIMPSimPSIMPSimpsimPsimpSIMPSImPsIMpSIMpSiMpSiMPsIMpsIMPSiMpSiMPSImpsiMPSiMpsiMPSIMPsIMpSImpSIMpSIMpSimpSimPsIMpSimpSImpSimPSiMpSimPsiMPsIMPsImpSimpsImPsIMPsIMPSIMpSIMPsimPSIMPsiMPSImpSImpSIMPSiMPsIMpsImpSimPSImpsIMPSImPsImpsImPSImPSImPSImpsiMpSIMPSImpSImpsimPsiMPSIMpsiMpsIMpSiMPsiMPsIMPsimPsIMpSimPSImPsIMpsiMpsIMpsiMpSimpSiMpsIMPSimpsIMPSIMPSiMPsImPSimpsimpsimPSImpsImpSIMpsimPsimpsimpsimpsImpSimpSiMpsimpSiMpsIMpSImPsIMpsImpSImpsimpSiMPsimPSIMPSIMpsimPsImpSImPSiMPSiMpSiMpSiMPSIMPsiMpSimPsiMpSimPSimPsimPsIMPSiMPSImPSImPsimpSimpSiMPsImPsiMpsiMPSImPsiMpsiMPSiMpSImpSimpsIMpsimpSiMpSIMPSiMPSiMPsimPSIMpSIMPSiMPSIMPsimPSiMPsimpsIMPsImPSimPsIMPsIMPSImpSIMPsIMPsiMpSIMPsimPsiMPSiMpSIMpSimPSImpSImpsiMpsiMpSImpSIMpsimpsIMPSIMpsimpSIMpSImpsimPSimPsiMpsiMPsimPsImPsIMpSIMPsImPsIMPSimPsimPsImpSimpsimPsIMpSImPsiMPSiMpSImPSiMpsimPsIMpSimpSiMPsImPsiMPsImpsIMPSiMpSIMPSimPSIMPSImpsImpsIMpsIMpsIMPsIMPSiMPSIMpsImpsImPsImPSImpSimpsImPSiMPSimPsImPSIMPSiMPSimpSImpsImpSimPSimPSiMPSImpSimPsimPsImpsIMPSIMPsimPsIMPsImPsIMPsImpSimPSImPsimpSImPSiMPSImPSImpSiMpSImPSimPsimPSImpSIMpsIMpsimPsimpsIMPsiMPSIMPSIMPSIMpsImpsImPSiMPSimpsIMPsIMPSImpsIMPsiMpsiMPSImpsiMPsImPsimPSiMPSImPSIMPSImPSImPsIMpSIMPSIMPSiMPsiMpSiMPSimPSIMpSimPSImpSIMPsimpsimPSimpSImPSimpSimPSIMpsImpsiMpsimpsiMPsIMpSIMPsImPSimpsiMpsiMpsIMpsImPSiMPSIMPsImpsIMpSIMPsImpsImPsIMpsImpSIMpSImPSIMPSimPSIMPsiMpsiMPsimPSImpsimPSIMpSIMPsimPsIMpsIMpsIMPSimpsIMPsImPSiMpsImpSimpSImPsImpsimpsimPSImPsIMpSIMpsImpsIMPsImpSiMpsImpsiMpsiMpSiMpSImpsiMPsImPSImpsimPsimpsIMPsimPSImpsimPSIMPsiMPSimPSiMPSiMpsIMpSiMpSImPsiMpSIMPSIMpsImpsimpsimpsimpSiMPsiMPsIMPsimpSIMpSIMPSimPsIMpsIMpsImPSimpsIMpSImPsimPsIMPSIMpsimpsimPsImpsimpsImPsImPsimpsiMPSIMPsIMpSiMpSImPsImPsImPsImPsimPSImpsImpsimpsimpSiMpsiMPsiMPsiMpSimPSImpSIMPsIMPSimPsIMpSIMpsiMpSIMpsIMpsimpSIMpSimpsImPsIMpsImpsImPSImPsiMpsiMPSImPSimpSimpSiMPSimPSImPSimpsiMpsIMpsImPsImpSImPsIMPsImPsimpsimPSIMpSimPsImPsiMpSiMpSiMpSIMpsiMpSiMPsimpsImpSiMpSiMPsImPSiMPSimPSIMPsimPsimPsImPsIMpSiMpSiMpsIMpsiMpSimpSimpsiMPSimPsIMPSimpSImpSIMPsiMPSIMPsimpSIMpsiMpSiMpsimPSiMPSimpsImpSimpsiMPsimPsimpsImpSiMpsimpsimPSimpsiMpsIMPSimpsimPSIMPSIMpSiMPsiMPSImPSImPsIMpsImpSiMpSIMpSimpSimPsimPSiMPSimpSiMpSimPSIMPSiMpsIMPsImPSimPSImPsImPsiMPsiMPsIMpSIMpSiMPSimpsiMPsIMPsImPSImPsIMPsImpSiMPsimpSImpSiMpSimPsimPSImPsImpsIMpSimPsiMpSimPSimPSimPSimpSIMpsIMPSImpSIMPsImpsimPSImpsimPSimpSIMPsiMpsiMpsimpsIMpSImpsiMpSIMPSimpSiMPSiMPsIMpSiMpsiMpSimPSimpsimpSimpsImpSiMpsImpSImPsiMpsiMpSimpsiMPSIMpsIMpsimpsIMPSimPSImPSiMPSiMpSIMPsIMpsIMpsiMpsImPsimPsImPsimpsimpsImPsimpsIMPsiMpSiMPSimPsimPsIMpsiMpsIMpsiMPSIMpsIMpSImPsimPSIMpSimPSIMpsiMpSImpSiMPsimpsimpSImPsImpSimPsimpsIMPsImPsiMPSIMpsiMPSIMPSimpSIMPsiMPSimPSiMpsimPsimPSimpSImpsImPsimpSiMpsImPsImpsiMpsimpSimPsiMpSImpsimPsimPsimpsimpsImpsimpSimPsImPSiMpSIMpSiMpsIMpsIMpSiMpSimpsImPPsImPSimpsiMpsiMpsIMpsImPSiMPSIMPsImpsIMpSIMPsImpsImPsIMpsImpSIMpSImPSIMPSimPSIMPsiMpsiMPsimPSImpsimPSIMpSIMPsimPsIMpsIMpsIMPSimpsIMPsImPSiMpsImpSimpSImPsImpsimpsimPSImPsIMpSIMpsImpsIMPsImpSiMpsImpsiMpsiMpSiMpSImpsiMPsImPSImpsimPsimpsIMPsimPSImpsimPSIMPsiMPSimPSiMPSiMpsIMpSiMpSImPsiMpSIMPSIMpsImpsimpsimpsimpSiMPsiMPsIMPsimpSIMpSIMPSimPsIMpsIMpsImPSimpsIMpSImPsimPsIMPSIMpsimpsimPsImpsimpsImPsImPsimpsiMPSIMPsIMpSiMpSImPsImPsImPsImPsimPSImpsImpsimpsimpSiMpsiMPsiMPsiMpSimPSImpSIMPsIMPSimPsIMpSIMpsiMpSIMpsIMpsimpSIMpSimpsImPsIMpsImpsImPSImPsiMpsiMPSImPSimpSimpSiMPSimPSImPSimpsiMpsIMpsImPsImpSImPsIMPsImPsimpsimPSIMpSimPsImPsiMpSiMpSiMpSIMpsiMpSiMPsimpsImpSiMpSiMPsImPSiMPSimPSIMPsimPsimPsImPsIMpSiMpSiMpsIMpsiMpSimpSimpsiMPSimPsIMPSimpSImpSIMPsiMPSIMPsimpSIMpsiMpSiMpsimPSiMPSimpsImpSimpsiMPsimPsimpsImpSiMpsimpsimPSimpsiMpsIMPSimpsimPSIMPSIMpSiMPsiMPSImPSImPsIMpsImpSiMpSIMpSimpSimPsimPSiMPSimpSiMpSimPSIMPSiMpsIMPsImPSimPSImPsImPsiMPsiMPsIMpSIMpSiMPSimpsiMPsIMPsImPSImPsIMPsImpSiMPsimpSImpSiMpSimPsimPSImPsImpsIMpSimPsiMpSimPSimPSimPSimpSIMpsIMPSImpSIMPsImpsimPSImpsimPSimpSIMPsiMpsiMpsimpsIMpSImpsiMpSIMPSimpSiMPSiMPsIMpSiMpsiMpSimPSimpsimpSimpsImpSiMpsImpSImPsiMpsiMpSimpsiMPSIMpsIMpsimp/watch?v=tX8LuKtByTYsIMPSimPSImPSiMPSiMpSIMPsIMpsIMpsiMpsImPsimPsImPsimpsimpsImPsimpsIMPsiMpSiMPSimPsimPsIMpsiMpsIMpsiMPSIMpsIMpSImPsimPSIMpSimPSIMpsiMpSImpSiMPsimpsimpSImPsImpSimPsimpsIMPsImPsiMPSIMpsiMPSIMPSimpSIMPsiMPSimPSiMpsimPsimPSimpSImpsImPsimpSiMpsImPsImpsiMpsimpSimPsiMpSImpsimPsimPsimpsimpsImpsimpSimPsImPSiMpSIMpSiMpsIMpsIMpSiMpSimpsImPSiMpsimPSImPsImpSIMpsimpSImpSImpsIMpsImpSimPSIMPsimPsiMpSImPSIMPSIMpsIMPSimPsimPsimpsIMPsimPsImPsIMPSImPSIMpsiMPSIMPSIMpSImpsIMPSIMPSimPsImPSImpSiMpSImpsImPsiMpSimPSimpSiMpSiMpSIMPsiMpSiMpsImPsimPSimPsimpsiMpsIMpsimpsimpSImPSImpsImpSIMPsImPsiMpsImPsImpSimPsIMPsIMpSIMPSiMPsImpsimPSimpsImPsiMPSImPsiMPsiMpsImPsIMPsImPSiMPSIMpSIMpsImpSimpSImPsiMPSimpSImPsimPSimPsimpSiMpSiMPSImPsiMPsImPsImpSIMpsImPSimpsimPsImPSImPsiMpSImpSimpsimPsiMpSIMpSimpsiMPsimpsimpSimpSIMPsimPSIMPsiMPSIMpSIMpsImPsimPsiMpsiMPSiMPsiMPsiMpsImpSIMpSImPSIMpSIMpsImpSiMpsImPSiMPSImPSimpSiMpSIMpsImPsIMpSimpsIMPSiMpSIMPSiMpSIMPSimpsImPSImpsImPsImpsImpsiMpSiMPSimPSIMPSiMpsImPSImpsIMpSImPSimpSIMpsImpsimPSIMPsIMpsImpsIMpsiMpsimpSiMpsiMPsiMpsimpsImpsiMpsimPsimpSiMpSImPSIMpsimpsimpSiMPSiMpsiMPsiMPsiMPsiMpsiMPSImpsIMpsimpSimpSimpSIMpsiMpSIMpsIMPsIMPsimpSimpsimpSIMPSIMpSImpsimPsimPsimpSImpSiMpSimpSIMpSimPsiMpsiMPSImpSIMPsimPsimPSImPsIMPsImpsiMPSiMpSIMPSiMpsIMpsImpsimpSImpSiMPSIMpSIMpsImpsimPSiMpsIMpSImPSIMPSimpSImPSImpsimPsiMPsIMPsimPsImPSimpSIMpsimPsiMpsiMPsImPSimpsIMpsiMpsImpSimPSImPsImPSImpsiMpsImpsiMpsiMPSimPSIMpsimPsimPsImPsimPsIMpsimPSimpSimPsIMpSiMPsIMpsImpSImpsImPSIMPsimpSImPSImPsimPsiMpSiMPsiMPSimPSImPSimpsImPsImPsiMpsimPSiMpsImpsImPsimPsimPSimpsImPsimPsIMpSiMpSiMpSimPSiMPsImPsIMpSimpSiMPSiMpsIMpSiMpSimpsiMPsiMPSiMPsiMPSImpSImPsImPSimPSiMPSiMpsImPsiMpsIMPSiMp

Note: flag có dạng CyberFlag{______}

https://www.youtube.com/watch?v=tX8LuKtByTY

screenshoot

screenshoot

https://pasteboard.co/Jv0czTk.jpg

screenshoot

screenshoot

screenshoot

screenshoot

screenshoot

screenshoot

screenshoot

dGhhbmtzIGZvciB3YXRjaGluZyB0aGIzIGIzIHN0aWxsIGEgam9rZQ==

screenshoot

screenshoot

spotify:/playlist/4MpF2Eh4ImzQTGS4vEIVrD

screenshoot

Flag: CyberSpace{**********}

Tổng kết

TIN LIÊN QUAN
Câu nói được sử dụng làm tiêu đề trích từ câu nói của nhà Sinh lý học và Y học Horace Freeland Judson - người đoạt giải Nobel năm 1962 cho thấy tầm quan trọng của thông tin do DNA cung cấp không chỉ ở lĩnh vực y học mà...
??Ngày 15/6 vừa qua báo điện tử Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh bị tấn công DDoS khiến nhiều đọc giả không thể truy cập trong hai giờ liền. Nhân dịp này chúng ta cùng ôn lại kiến thức về kiểu tấn công an ninh mạng này.?? ??DDoS là...
[wanna-Tips] Mã độc Đa hình và Mã độc Siêu hình: Polymorphic Malware vs Metamorphic Malware Mọi người thường nghĩ rằng mã độc đa hình (Polymorphic Malware) và mã độc siêu hình (Metamorphic Malware) là giống nhau - với lí do phổ biến là ở góc nhìn tổng thể chung thì:...