Introduce Carreer

Phòng thí nghiệm An toàn thông tin UIT (UIT InSec Lab) chào đón các ứng viên cho các vị trí Nghiên cứu sinh (Cao cấp), Trợ lý nghiên cứu, Kỹ sư hệ thống, Kỹ sư phần mềm (Trưởng nhóm), cũng như Thực tập sinh (đại học và sau đại học).

Nếu bạn muốn tham gia nghiên cứu cùng UIT InSec Lab, vui lòng liên hệ: inseclab@uit.edu.vn