Hệ thống xác thực, phân quyền và kiểm soát dựa trên Blockchain cho cổng giao tiếp Northbound trong SDN

HIEN DO
9:02 25/12/2019
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng