Hệ Thống Phát Hiện Tấn Công Trong Mạng SDN Dựa Trên Kỹ Thuật Học Sâu

RESEARCH CREW
21:30 05/09/2020

AI-based IDS 

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng