Hệ thống phát hiện mã độc dựa trên phân tích tĩnh lưu đồ giao diện lập trình ứng dụng Windows và học máy

RESEARCH CREW
9:49 18/07/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng