Đảm bảo quyền riêng tư cho mô hình học cộng tác trong hệ thống phát hiện xâm nhập

RESEARCH CREW
15:52 01/09/2021
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng