Cơ chế triển khai bẫy và phòng thủ di chuyển mục tiêu giảm thiểu tấn công trong mạng khả lập trình

RESEARCH CREW
15:58 01/09/2021
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng