Bộ khung điều tra số hỗ trợ lưu trữ và quản lí chuyển giao bằng chứng số dựa trên Blockchain

RESEARCH CREW
15:53 01/09/2021
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng