Phương pháp tạo mã độc đột biến chống lại trình phát hiện mã độc hộp đen sử dụng GANs

RESEARCH CREW
10:33 02/09/2021
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng